Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Dit wetsvoorstel introduceert in de Wet natuurbescherming en later in de Omgevingswet een streef/omgevingswaarde en een programma met maatregelen om de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren. Het programma wordt gemonitord, elke 6 jaar geactualiseerd en ook tussentijds gewijzigd als dat nodig is om te voldoen aan de streef/omgevingswaarde.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 februari 2021

Consultatieperiode aangepast, 3 juni 2020

Van diverse zijden is opgemerkt dat er behoefte bestaat aan een langere consultatietermijn. Om die reden wordt de consultatietermijn met een week verlengd, tot en met woensdag 10 juni 2020.