Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Dit wetsvoorstel introduceert in de Wet natuurbescherming en later in de Omgevingswet een streef/omgevingswaarde en een programma met maatregelen om de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren. Het programma wordt gemonitord, elke 6 jaar geactualiseerd en ook tussentijds gewijzigd als dat nodig is om te voldoen aan de streef/omgevingswaarde.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-05-2020
Einddatum consultatie 10-06-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Keten-ID 11476
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel richt zich uitsluitend tot de overheid, in het bijzonder de Minister van LNV, die het programma vaststelt (in overleg met de bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor de in het programma op te nemen maatregelen) en die het programma en de streefwaarde monitort en zo nodig aanpast. Ook het programma richt zich als beleidsdocument niet rechtstreeks tot burgers en bedrijven. Ter uitvoering van het programma kunnen zo nodig juridisch bindende regels worden opgenomen in bijvoorbeeld bestemmingsplannen of in regelgeving van waterschappen, provincies en het Rijk. Ook valt te denken aan uitwerking in beleidsregels, in convenanten met andere bestuursorganen of in civielrechtelijke overeenkomsten met beheerders van een gebied.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel en het op te stellen programma hebben geen rechtstreekse effecten voor burgers of bedrijven. Die effecten kunnen te zijner tijd uiteraard wel uitgaan van de uitvoering van de maatregelen die zullen worden opgenomen in het programma, met name de maatregelen gericht op vermindering van stikstofemissies door verschillende activiteiten.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is reactie welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • brief 24 april 2020 aan Tweede Kamer

Externe bronnen

Te wijzigen regeling huidige Wet natuurbescherming

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling huidige Besluit natuurbescherming

Bron: wetten.overheid.nl

informatie over de te wijzigen Omgevingswet

Bron: www.omgevingswetportaal.nl

informatie over het te wijzigen Besluit kwaliteit leefomgeving

Bron: www.omgevingswetportaal.nl

informatie over het te wijzigen Omgevingsbesluit

Bron: www.omgevingswetportaal.nl