Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Enschede
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Er wordt met deze voorgestelde maatregelen niet voldoende prioriteit gegeven aan het welvaren van de natuur in Nederland. Hieruit kan onomkeerbare schade voort komen. Bovendien wordt hiermee ook het risico genomen dat Nederland er weer de kantjes vanaf loopt ten opzichte van andere landen, door de EU weer op de feiten gedrukt wordt en we opnieuw een stikstofcrisis krijgen met alle gevolgen van dien. Ondertussen loopt de natuur steeds meer schade op, waarvan een deel onherstelbaar zal zijn.
Er moet meer geïnvesteerd worden in natuurherstel en dat kan alleen als de stikstofuitstoot drastisch omlaag wordt gebracht. De streefwaarde en het maatregelenpakket zoals aangekondigd in het wetsvoorstel zijn niet afdoende om natuur te beschermen. De voorgestelde streefwaarde biedt slechts de helft van de reductie die nodig is. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. Voor de soorten en habitats buiten de natuurgebieden zal dit ook gelden. Dit is van belang omdat de helft van de soorten en habitats voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gebieden die niet als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Het wetsvoorstel moet daarom worden aangepast: er is een reductie nodig van de stikstofuitstoot van 50% in 2030 en deze moet wettelijk worden geborgd. Daarnaast moet er meer inzet komen voor het herstel en de bescherming van de meest kwetsbare soorten en gebieden, want deze staan immers op het punt van verdwijnen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht