Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam FPG (Federatie Particulier Grondbezit)
Plaats Ede
Datum 2 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Reactie FPG - Federatie Particulier Grondbezit
Vanwege de korte reactietermijn is onze reactie kort. In reactie op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering vragen wij:

Respect voor eigendom
Als vereniging van grondeigenaren maken wij ons sterk voor respect voor eigendom. Respect voor eigendom is ook essentieel voor succesvol omgevingsbeleid. Indien hiervoor onvoldoende waarborgen zijn opgenomen in (uitvoerende) wetgeving leidt dit in gebiedsprocessen tot hogere kosten en langere doorlooptijd of totale stilstand ervan.

Duidelijkheid vooraf over kosten en wie die betaald
Volgens FPG is het daarom wezenlijk dat aan de voorkant, dus voordat wetgeving tot stand komt, duidelijk is wie voor de kosten opdraait van programma’s die uit die wetgeving voortvloeien. Bij onderhavig wetsvoorstel gaat dat onder andere om vergoedingen voor vermogensdaling en voor beperkingen in grondgebruik. De maatschappelijke kosten daarvan kunnen niet afgewenteld worden op de grondeigenaar. Aangezien de kosten en de kostendrager bij dit wetsvoorstel in onze ogen onvoldoende duidelijk zijn, vragen wij graag deze eerst inzichtelijk te maken, voordat het voorstel wordt voorgelegd aan het Parlement.

Onrealistische doelen aanpassen
Met voorgestelde artikel 1.12e, eerste lid, bij de Wet natuurbescherming wijzigt de minister het programma als uit de monitoring blijkt dat daarmee niet kan worden voldaan aan de streefwaarde. Het programma dient volgens het tweede lid van dat artikel zo gewijzigd, dat binnen een passende termijn aan de streefwaarde wordt voldaan. FPG vraagt daaraan een lid toe te voegen:
Als blijkt dat met het programma niet kan worden voldaan aan de streefwaarde, dient volgens FPG tevens een evaluatie van de streefwaarde plaats te vinden. Zeker in het geval van bescherming van gevoelige habitats in Natura 2000 lijkt dit gepast. Algemeen is namelijk nu al bekend dat een aantal van deze doelen lastig, zo niet onmogelijk zijn te behalen.

Integrale benadering
Ten algemene mist FPG een integrale benadering van het stikstofvraagstuk. Meer over onze stellingname daarbij vindt u op onze website, zoals hier: https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/fpg-kabinetsbrief-biedt-nog-geen-oplossingen-stikstofcrisis.html