Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Drs. C. Achterberg
Plaats Amerongen
Datum 5 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Het gaat slecht met natuur in Nederland. Er moet meer geïnvesteerd worden in natuurherstel en dat kan alleen als de stikstofuitstoot drastisch omlaag wordt gebracht. De streefwaarde en het maatregelenpakket zoals aangekondigd in het wetsvoorstel zijn niet afdoende om natuur te beschermen. De voorgestelde streefwaarde biedt slechts de helft van de reductie die nodig is. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. Voor de soorten en habitats buiten de natuurgebieden zal dit ook gelden. Dit is van belang omdat de helft van de soorten en habitats voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gebieden die niet als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Het wetsvoorstel moet daarom worden aangepast: er is een reductie nodig van de stikstofuitstoot van 50% in 2030 en deze moet wettelijk worden geborgd. Daarnaast moet er meer inzet komen voor het herstel en de bescherming van de meest kwetsbare soorten en gebieden, want deze staan immers op het punt van verdwijnen.