Schrappen tweejaarseis bij periodieke registratie artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren en wijzigen overgangsrecht voor orthopedagogen-generalist in opleiding

Reactie

Naam drs. JHM Fritz Heeren
Plaats Nijmegen
Datum 29 juni 2022

Vraag1

Over de voorgestelde wijzigingen van het Besluit periodieke registratie Wet BIG en het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist wordt uw mening gevraagd.
Namens het comité herregistratie artsen bij ziekte (HABZ, met inmiddels een achterban van 100 artsen) reageren we positief en zijn we verheugd met deze consultatie. Het voorgenomen besluit over de zogenoemde ‘tweejaarseis’ beschrijft onze zorgen en de ongelijkheid die het creëert zorgvuldig. Het besluit neemt weg dat het moment van uitval door ziekte, bepalend is voor de kans op behoud van registratie. Hierdoor wordt het voor zorgverleners die een langere periode uitvallen door ziekte minder stressvol op een gezonde manier te reïntegreren en de registratie te behouden.

We willen benadrukken dat we voor zorgvuldige kwaliteitseisen en kwaliteit van zorg zijn. Het schrappen van deze twee-jaarsregel doet daar ons inziens geen inbreuk op.

We willen u nog bedanken voor de alertheid te vernoemen dat het zeer wenselijk is voorgenomen besluit dit kalenderjaar in werking te laten treden.