Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoering herijkte rekeneisen en aanpassing omvang keuzedelen middenkaderopleiding

Reactie

Naam Zadkine (C. de Vries)
Plaats Rotterdam
Datum 30 maart 2021

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
• Het is wenselijk om voor het cohort 2021-2022 als opleiding te kunnen kiezen of er op basis van de oude rekeneisen of juist de nieuwe rekeneisen onderwijs en examinering kan worden ingezet.
• Het is wenselijk dat met het cohort 2021-2022 pilots uitgevoerd mogen gaan worden om als onderwijsteam ervaring met de nieuwe rekeneisen en examens op te doen. Er wordt door de coöperatie examens mbo gevraagd om pilotexamens te gaan uitvoeren. Dan sluit het onderwijs niet aan op de nieuwe examen eisen. Als we meedoen met de pilots moeten studenten twee keer examen doen.
• Het CE-examen moet beschikbaar blijven zolang studenten die instromen in het cohort 2021-2022 nog examen kunnen doen. Zeker als we verplicht worden het cohort 2021-2022 nog te examineren op basis van de oude rekeneisen. Het zou bizar zijn als we toch nog zelf instellingsexamens rekenen moet gaan ontwikkelen op basis van de oude rekeneisen. Sta in ieder geval toe in dat we dan de nieuwe rekenexamens kunnen gebruiken.
• Er moet goed nagedacht worden over het proces van overgang van oud naar nieuw.
• Wat gaat er dan op termijn gebeuren met het keuzedeel Rekenen 3F (K1130)? Is daar al iets over bekend?

Vraag2

Kunt u zich vinden in wat er is vastgelegd voor rekenen binnen de entreeopleiding?
Ja.

Vraag3

Het voornemen is om de verplichting van 720 sbu aan keuzedelen voor alle studenten aan een middenkaderopleiding per 1 augustus 2022 in werking te laten treden, ongeacht in welk studiejaar zij op dat moment zitten. Voor studenten die voor 1 augustus 2022 ook al aan een middenkader opleiding studeerden die op de lijst staat met middenkader opleidingen die langer dan 3 jaar mogen duren, betekent dat dus dat hun keuzedelenverplichting tijdens hun studie naar beneden wordt bijgesteld van 960 sbu naar 720 sbu. Kunt u zich vinden in deze gang van zaken?
Ja
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht