Invoering herijkte rekeneisen en aanpassing omvang keuzedelen middenkaderopleiding

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat de herijkte rekeneisen voor het mbo worden ingevoerd en dat het resultaat voor rekenen in de slaag-zakregeling gaat meetellen. Daarnaast wordt de omvang keuzedelen voor de middenkaderopleiding aangepast naar 720 klokuren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-02-2021
Einddatum consultatie 02-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11831
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Alle mbo-studenten, met uitzondering van het onderdeel aanpassing omvang keuzedelen dat specifiek betrekking heeft op de studenten van mbo-niveau 4.
• Mbo-instellingen
• Het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Mbo-studenten krijgen te maken met aangepaste rekeneisen in onderwijs en examinering. Daarnaast telt de hoogte van het behaalde resultaat mee voor het kunnen behalen van het diploma. Het rekenexamen wordt volledig een instellingsexamen.
• Mbo-instellingen moeten het rekenonderwijs baseren op de herijkte rekeneisen. Daarnaast moeten zij examineren via een instellingsexamen dat zij zelf ontwikkelen of inkopen (in plaats van het centraal examen van het CvTE).
• Het CvTE hoeft het centraal examen voor rekenen in het mbo niet meer aan te bieden. CITO hoeft geen examen meer te ontwikkelen.
• De verplichte studiebelasting van keuzedelen voor studenten van middenkaderopleidingen die langer dan drie jaar mogen duren, wordt bijgesteld van 960 naar 720 klokuren.

Waarop kunt u reageren

De inhoud van de herijkte rekeneisen die voor het mbo onderdeel worden van de referentieniveaus, staat vast (de bijlage bij het besluit). Op de overige onderdelen kan gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen