Wijziging Wet BRP ivm registratie van kinderen die op het moment geboorte niet meer in leven zijn

Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt dat over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in Nederland is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, op verzoek van de ouder die als ingezetene is of was ingeschreven in de basisregistratie personen op het moment van de geboorte of het opmaken van de akte, gegevens worden opgenomen op de persoonslijst van de verzoeker.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2017
Einddatum consultatie 25-08-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, minister van BZK, gemeenten, ambtenaar van de burgerlijke stand.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door deze regeling kunnen ouders die ingezetene zijn (of waren) van bij geboorte niet meer levende kinderen, ongeacht wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden, op basis van een akte van levenloos geboren kind, c.q. akte van geboorte (levenloos) op verzoek de gegevens omtrent dit kind laten opnemen in de BRP.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het concept wetsvoorstel en de daarbij behorende concept memorie van toelichting.
Gezien het precaire onderwerp wordt u verzocht hier met respect mee om te gaan.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wet basisregistratie personen

Bron: wetten.overheid.nl