Regeling nieuwe methodiek voor bepalen energieprestatie gebouwen en de inijking energielabels

Met ingang van 1 januari 2021 worden de huidige bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen vervangen door een nieuwe methode, de NTA 8800. Met de voorliggende regeling worden ministeriële regelingen aangepast die worden geraakt door de invoering van een nieuwe bepalingsmethode en energieprestatie-indicator (kWh/m2.jr). Met de wijziging wordt voorkomen dat er verwezen wordt naar bepalingsmethoden en indicatoren die gedateerd of niet meer geldig zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-05-2020
Einddatum consultatie 12-06-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10876
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling heeft gevolgen voor alle gebouweigenaren en huurders. Hierbij horen niet alleen particuliere huiseigenaren en verhuurders, maar ook voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed, zoals overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sportorganisaties etc. Daarnaast heeft de regeling gevolgen voor de adviseurs en bedrijven in de energieadviesbranche, die te maken zullen krijgen met de nieuwe bepalingsmethode.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bij de nieuwe klassenindeling van het energielabel is gekozen voor de variant waarbij er zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden. Het voorkomen van grote lasten voor burgers en bedrijven lag hier (mede) aan ten grondslag. Er zullen echter wel enige gevolgen zijn. De regeldruklasten zijn daarom door Sira berekend. Het onderzoek laat zien dat vooral de afschaffing van het vereenvoudigd energielabel lasten met zich mee brengt. Ook zijn er eenmalige lasten vanwege kennisneming van de nieuwe methodiek voor burgers, bedrijven en overheden.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Conceptregeling tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen en enige andere regelingen in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen