Regeling in verband met de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

De wijziging betreft nadere eisen die in het kader van het wettelijk stelsel worden gesteld. Het betreft onder andere nadere eisen met betrekking tot de aanwijzing van certificerende instellingen en certificatieschema’s en de vakbekwaamheid van de persoon die een installatie in bedrijf stelt. Ook wordt met deze wijziging de concentratie koolmonoxide vastgesteld waarbij de meldplicht van (bijna-)ongevallen van toepassing is.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2020
Einddatum consultatie 29-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schemabeheerders, certificerende instellingen, installatiebedrijven en het bevoegd gezag.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling stelt eisen aan door schemabeheerders op te stellen certificatieschema’s en aan certificerende instellingen zodat de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verbetert en het aantal incidenten met koolmonoxide wordt gereduceerd. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn mogen na inwerkingtreding van het stelsel en de daarin opgenomen verbodsbepaling nog werkzaamheden aan gasverbrandings-installaties uitvoeren en alleen voldoende vakbekwame monteurs mogen een installatie na uitgevoerde werkzaamheden (opnieuw) in bedrijf stellen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)