Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regelingen gedwongen zorg

De twee regelingen stellen nadere regels op grond van de Wzd en de Wvggz. De belangrijkste bepalingen in het Rzd en Rvggz betreffen het aanwijzen van categorieën van deskundigen voor verschillende rollen uit de wet, zoals de zorgverantwoordelijke en de externe deskundige. Daarnaast worden nadere regels gesteld over het digitaal overzicht en de analyse die zorgaanbieders halfjaarlijks aan de inspectie doen toekomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-08-2019
Einddatum consultatie 09-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 4977
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De volgende groepen, organisaties, instanties worden geraakt door dit voorstel en geconsulteerd:
- personen die vallen binnen de doelgroepen voor de Wzd en de Wvggz, dus personen met een psychische stoornis, verstandelijke handicap of psychogeriatrische aandoening, bij wie die stoornis/handicap/aandoening tot ernstig nadeel leidt voor diegene zelf of voor anderen;
- zorgaanbieders, met name in de ggz en de sector verstandelijk gehandicapten en personen met een psychogeriatrische aandoening (vg/pg-sector);
- zorgverleners, met name in de ggz en de vg/pg-sector;
- de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
- De Minister van Justitie en Veiligheid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De belangrijkste verwachte effecten:
- Met het aanwijzen van categorieën van deskundigen is zo veel mogelijk aangesloten bij de huidige praktijk.
- Om te bewerkstelligen dat de digitale overzichten op een eenvormige en tussen zorgaanbieders vergelijkbare wijze worden aangeleverd, is een format opgenomen in de bijlage. Hantering van dat format betekent dat een einde komt aan een voor de inspectie in te vullen papieren formulier voor elk start- en eindmoment van een verplichte zorgtoepassing, zoals onder de Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz het geval was. Het format standaardiseert de inhoud van het digitaal overzicht en beperkt de gegevensverstrekking aan de inspectie tot tweemaal per jaar.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen van beide regelingen reageren, of uw reactie beperken. Zie hiervoor de reactieknop rechtsboven dan wel het aparte bestand hieronder.

Let op: beide regelingen staan om technische redenen in één document onder ‘conceptregeling’, maar zijn voor de leesbaarheid ook als losse documenten beschikbaar onder ‘meer informatie'.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Concept Regeling verplichte ggz

  • Concept Regeling zorg en dwang

Externe bronnen

https://www.dwangindezorg.nl/wvggz

Bron: www.dwangindezorg.nl

https://www.dwangindezorg.nl/wzd

Bron: www.dwangindezorg.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling