Wijziging vd Regeling burgerluchthavens ivm vrijstelling schermvliegtuigen en overige onderwerpen

Met de wijziging wordt tegemoet gekomen aan de wens van de sector om het vliegen met gemotoriseerde schermvliegtuigen te vereenvoudigen. Met de onderhavige regeling wordt de Regeling burgerluchthavens op een aantal punten gewijzigd. Belangrijkste punt is dat luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen, worden vrijgesteld van het verbod om in gebruik te zijn zonder dat voor deze luchthavens een luchthavenbesluit of luchthavenregeling geldt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-05-2015
Einddatum consultatie 08-06-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een aanvraag voor een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling is met de onderhavige wijziging voortaan namelijk niet meer nodig. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.

Met de onderhavige wijziging wordt voorts invulling gegeven aan de motie Geurts/De Rouwe van 20 februari 2014.

Daarnaast wordt de verwijzing naar de relevante voorschriften uit het ICAO-verdrag met betrekking tot het vaststellen van laserstraalvrije gebieden aangepast en wordt tot slot het berekeningsvoorschrift voor de 10-5 en 10-6 plaatsgebonden risicocontouren en het totaal risicogewicht op een klein punt gewijzigd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De vrijstelling ten behoeve van gemotoriseerde schermvliegtuigen kan een verandering van de administratieve lasten voor burgers en het bedrijfsleven met zich meebrengen. Gebruikers van gemotoriseerde schermvliegtuigen hoeven voortaan geen aanvraag meer te doen bij de provincies voor een luchthavenregeling. Daar staat tegenover dat bij de gemeente waar de vrijgestelde luchthaven gelegen is, wel een verklaring van geen bezwaar moet worden aangevraagd en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport gemeld moet worden voor welke luchthaven deze verklaring is afgegeven.

Deze wijzigingsregeling kan voor de provincies een bestuurlijke lastenvermindering opleveren als er minder aanvragen worden gedaan voor TUG-ontheffingen of luchthavenregelingen, voor luchthavens die niet uitsluitend door gemotoriseerde schermvliegtuigen worden gebruikt, en als door het intrekken van luchthavenregelingen, minder toezicht hoeft te worden gehouden.

Verwachte effecten van de regeling

Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit de sector om het kunnen vliegen met gemotoriseerde schermvliegtuigen te vereenvoudigen. Een aanvraag voor een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling is met de onderhavige wijziging voortaan namelijk niet meer nodig. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen informeren en consulteren over voorgenomen wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de ontwerpregeling wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie