Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi). Sinds 2009 geldt een verbod om ongezuiverd toiletwater van pleziervaartuigen te lozen, maar dit wordt op grote schaal overtreden. Ook een opslagtank aan boord heeft nadelen. Als NIET VERPLICHT alternatief biedt de nieuwe regeling de mogelijkheid van een zuiveringsinstallatie (die voldoet aan de eisen) aan boord. Na goede zuivering mag toiletwater dan wél geloosd worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-04-2019
Einddatum consultatie 16-05-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10182
Onderwerpen Stoffen Water Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• eigenaren en gebruikers van pleziervaartuigen;
• fabrikanten en leveranciers van zuiveringsvoorzieningen;
• zwemmers in oppervlaktewater;
• waterschappen en Rijkswaterstaat in hun rol van toezichthouder en handhaver.

Doel van deze wijziging is om eigenaren van pleziervaartuigen de mogelijkheid te bieden om op hun schip een zuiveringsvoorziening voor toiletwater te plaatsen en te gebruiken. Daarmee wordt een alternatief geboden voor de opslagtank voor toiletwater, die regelmatig moet worden leeggepompt bij jachthavens met een ontvangstinstallatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een feit is dat sinds 2009 het verboden is om ongezuiverd toiletwater te lozen, maar dit wordt op grote schaal overtreden. Aan eigenaren van pleziervaartuigen wordt nu een alternatief geboden voor de opslagtank aan boord. Naar verwachting zal dit alternatief door velen als aantrekkelijk worden beschouwd, onder meer omdat de opslagtank veel ruimte inneemt, extra ballast vormt en soms geuren verspreidt, of omdat men knelpunten ervaart met het gebruik van de ontvangstinstallaties in jachthavens.

Fabrikanten en leveranciers van zuiveringsvoorzieningen voor toiletwater krijgen met de regeling de mogelijkheid om apparatuur op de markt te brengen. Dit onder de voorwaarde dat het gezuiverde water voldoet aan de Europese normen voor zwemwater en voor de apparatuur een typegoedkeuring is afgegeven, zoals beschreven in de regeling.

De verwachting is dat er een positief effect zal zijn op de bescherming van de gezondheid van zwemmers in oppervlaktewater.

De waterbeheerders (met name waterschappen en Rijkswaterstaat) hebben belang bij vermindering van de lozingen van ongezuiverd toiletwater in het oppervlaktewater door pleziervaartuigen. Het is de bedoeling om in het vervolgtraject (een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving) de handhaafbaarheid van de regelgeving ter verbeteren. Meer hierover is te lezen in de Toelichting van de regeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 16 mei een reactie geven op alle onderdelen van de conceptregeling en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling lozen buiten inrichtingen

Bron: wetten.overheid.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl