Regeling Tachografen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Regeling Tachografen voor, ter vervanging van de Regeling Controleapparaten 2005. Met deze regeling wil de minister de regelgeving aanpassen aan de huidige tijd, harmoniseren met EU-regelgeving en meer duidelijkheid creëren richting de sector. De nieuwe regeling verbetert de arbeidsomstandigheden en verkeersveiligheid, en zorgt ook voor een meer gelijk speelveld op Europese schaal.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2018
Einddatum consultatie 01-11-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9459
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Erkenninghouders met de Erkenning Tachografen
• Tachograaftechnici
• Tachograaffabrikanten en leveranciers
• Handhavende instanties

Doel van de regeling:
Vervanging van de Regeling Controleapparaten 2005 door de regeling Tachografen heeft tot doel fraude en overtredingen (bewust en onbewust) terug te dringen en om een gelijk speelveld binnen Nederland te verkrijgen. De vernieuwde regeling sluit daarnaast beter aan bij de ontwikkelingen in het EU-rechtelijk kader. Ook wordt de nieuwe regeling in lijn gebracht met overige ministeriële regelingen, in het bijzonder de regeling APK.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Duidelijkheid over welke werkzaamheden plaats mogen vinden met een werkplaatskaart. Hierdoor zullen er minder ongewenste activiteiten plaats vinden;
• De RDW krijgt de mogelijkheid om bij een overtreding de geldigheid van de bevoegdheidspas van de tachograaftechnicus te schorsen of in te trekken. Hierdoor kan de RDW niet alleen handhavend optreden richting de eigenaar van een erkende werkplaats, maar ook tegen de tachograaftechnicus die de werkzaamheden aan de tachograaf verricht;
• De erkenning tachografen voor mobiele eenheden wordt per 31 december 2024 ingetrokken. Dit omdat toezicht lastig te organiseren is, en mobiele eenheden en normale werkplaatsen naast elkaar fraude in de hand werkt. Bovendien zijn er, verspreid over het land, voldoende (ongeveer 750) normale werkplaatsen, waardoor er geen noodzaak meer is voor de resterende 22 mobiele eenheden.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen bij hun reactie de hele regeling en de toelichting betrekken.
Uw reactie kunt u tot en met 1 november 2018 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling controleapparaten 2005

Bron: wetten.overheid.nl

Publicatie regeling in staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl