Regeling energie vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt de Regeling energie vervoer voor. Met deze regeling wordt de EU richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC) en de reductieverplichting van de EU richtlijn brandstofkwaliteit geïmplementeerd. Deze regeling vervangt de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 en enkele artikelen van de Regeling brandstoffen luchtverontreiniging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-04-2018
Einddatum consultatie 02-05-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 7393
Onderwerpen Energie Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het doel van de regeling is implementatie van de ILUC-richtlijn en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit en de verankering in de Nederlandse wet en regelgeving van de aanvullingen en wijzigingen in de in 2015 geïntroduceerde Europese wet- en regelgeving. De Regeling energie vervoer bevat detailregels met betrekking tot de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en de rapportage- en reductieverplichting van vervoersemissies. Het doel is voorts om te komen tot een eenvoudig, handhaafbaar en kosteneffectief systeem, waarmee Nederland en haar leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse markt aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
De wetswijziging en het besluit is in 2016 en 2017 in internetconsultatie geweest.

De volgende doelgroepen worden door de regeling geraakt:
• Olie- en energiemaatschappijen die brandstoffen leveren aan de Nederlandse vervoersmarkt.
• Producenten en leveranciers van hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoersmarkt.
• Verificateurs die bedrijven controleren of die op een juiste manier de inboekgegevens in het register hebben ingevoerd.
• Consument, die brandstoffen tankt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de aanpassing van de wet- en regelgeving wordt beoogd dat de leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse vervoersmarkt op een zo eenvoudige en kosteneffectieve mogelijke wijze vanaf 2018 kunnen voldoen aan de jaarverplichting hernieuwbare energie en de rapportageverplichting en in 2020 aan de reductieverplichting. Het huidige systeem van verhandelbare hernieuwbare brandstofeenheden wordt aangepast. Met als doel dat op een doeltreffende manier zowel aan de jaarverplichting hernieuwbare energie als de reductieverplichting kan worden voldaan, terwijl er geen afbreuk wordt gedaan aan de handhaafbaarheid van het instrument.

De uitwerking van gewijzigde systematiek blijft dicht bij de huidige uitvoeringssystematiek. Hierdoor zijn de kosten voor het bedrijfsleven en voor de burger aan de pomp ten gevolge van de wijziging van de systematiek naar verwachting gering.

Waarop kunt u reageren

U kunt bij uw reactie de gehele ontwerp Regeling energie vervoer en de toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 2 mei 2018 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de regelgeving te verduidelijken en waar nodig te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Bekendmaking regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl