Regeling voor een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een experiment met het elektronisch aanvragen van rijbewijzen voor. Hiertoe stelt het ministerie een regeling op, waarmee nadere regels ten behoeve van de uitvoering van het experiment worden gesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-01-2018
Einddatum consultatie 25-02-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Er worden enkele doelgroepen geraakt door de regeling:
- Fotografen die erkend willen worden;
- Deelnemende gemeenten;
- De RDW.

Ten behoeve van dit experiment is reeds een Algemene Maatregel van Bestuur geconsulteerd in 2017 en door de Ministerraad vastgesteld. Deze maatregel is voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Het experiment maakt een test van het elektronische aanvraagproces in een beperkt aantal gemeenten mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid. Onderzocht wordt of een elektronische aanvraag daadwerkelijk leidt tot vereenvoudiging van het aanvraagproces en of het elektronische aanvraagproces goed verloopt. Ook wordt onderzocht of de fraudebestendigheid van het aanvraag- en afgifteproces wordt versterkt door digitalisering.

In de Ministeriële regeling worden de 15 gemeenten aangewezen voor deelname aan het experiment. Daarnaast bevat de regeling eisen waaraan fotografen voor een erkenning door de RDW moeten voldoen. Het betreft onder andere:
- regels voor de erkenningseisen;
- het gebruik van de door de RDW verschafte communicatiemiddelen;
- de te hanteren software;
- het gebruik van de dataverbinding met de RDW;
- het bewaren van persoonsgegevens;
- de acceptatiecriteria van de door de erkende fotograaf gemaakte digitale foto’s.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze regeling heeft invloed op de administratieve lasten van de fotografen die in aanmerking willen komen voor erkenning op grond van deze regeling. Het gaat hierbij met name om lasten in termen van te investeren tijd.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerp Ministeriële regeling en de toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 25 februari 2018 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Link naar consultatie van de AMVB

Bron: www.internetconsultatie.nl

Voortgang van de regeling

Bron: wetgevingskalender.overheid.nl