Wijziging van het Reglement Rijbewijzen tbv een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een experiment met het elektronisch aanvragen van rijbewijzen voor. Hiertoe voegt het ministerie een experimenteerregeling toe aan het Reglement rijbewijzen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-04-2017
Einddatum consultatie 12-05-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het voorstel tot wijziging van het besluit is een tijdelijk experiment met het elektronisch aanvragen van rijbewijzen juridisch mogelijk te maken in een vijftiental, door de minister aangewezen gemeenten.

Het experiment is bedoeld om het elektronische aanvraagproces van een rijbewijs in een beperkte en betrouwbare setting te testen. Daarbij wordt onderzocht of de elektronische aanvraag procesmatig goed verloopt en leidt tot vereenvoudiging van het aanvraagproces. Daarnaast wordt getest of het mogelijk is door middel van de digitalisering de fraudebestendigheid van het aanvraag- en afgifteproces van het rijbewijs te versterken. Ook is een mogelijkheid opgenomen tot het thuisbezorgen van het elektronisch aangevraagde rijbewijs.

De ontwerp AMvB bevat o.a.:
- regels m.b.t. de reikwijdte van het experiment;
- de wijze van authentificatie van de aanvrager via fotocontrole;
- een erkenningsregeling voor fotografen;
- de toedeling van de bevoegdheid tot het afgeven van elektronisch aangevraagde rijbewijzen door de RDW.

In het experiment worden enkel de relatief eenvoudige rijbewijsaanvragen beproefd. Elektronische aanvraag van het rijbewijs is mogelijk nadat een door de erkende fotograaf ingezonden digitale foto door de RDW is goedgekeurd.
De RDW geeft de digitaal aangevraagde rijbewijzen af en stelt ook een tarief hiervoor vast.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Er worden enkele doelgroepen geraakt door de regeling:
- Burgers in de aan het experiment deelnemende gemeenten die hun rijbewijs moeten verlengen en gebruik maken van de mogelijkheid van elektronisch aanvragen;
- Fotografen die erkend willen worden;
- Deelnemende gemeenten;
- De RDW.

Verwachte effecten van de regeling

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu start een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit met de evaluatie van het experiment. In de evaluatie zal onder meer worden onderzocht of de elektronische aanvraag heeft geleid tot een eenvoudiger, gebruikvriendelijker en meer fraudebestendig aanvraag-proces. Op basis van de resultaten wordt besloten over een definitieve regeling van de elektronische aanvraag van rijbewijzen.

De wijziging van de AMvB zal alleen effecten hebben voor personen die in de deelnemende gemeenten ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid van digitaal aanvragen.
Voor het elektronisch aanvragen zal de RDW een tarief bepalen dat conform het hoogste tarief is van de deelnemende gemeenten. De deelnemers betalen daarnaast ca. € 1,00 extra voor het maken van een foto bij een erkende fotograaf. Hier staat tegenover dat deze aanvragers minder tijd kwijt zijn voor de aanvraag.
Indien besloten wordt tot het centraal thuisbezorgen zal de RDW hiervoor een opslag in rekening brengen.
Dit voorstel heeft in termen van tijd ook invloed op de administratieve lasten van de fotografen die in aanmerking willen komen voor erkenning op grond van deze regeling.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel tot wijziging van de AMvB om tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen toe te voegen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorstel tot wijziging van het besluit en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 5 mei 2017 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie