Wijziging Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) verplicht. Hiermee worden gegevens voor een individuele toetsing gelijk getrokken met de gegevens voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierdoor worden mogelijke knelpunten eerder onderkend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-08-2018
Einddatum consultatie 18-09-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9555
Onderwerpen Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Gemeenten en provincies waarin deze veehouderijen zijn gelegen;
• Veehouderijen die een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu of beperkte milieutoets indienen;
• Omwonenden van deze veehouderijen.

Doel van de regeling:
Het belangrijkste doel van de wijziging is dat wordt tegengegaan dat pas uit de jaarlijkse monitoring in het kader van het NSL nieuwe knelpunten (overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof) naar voren komen. Hiermee worden mogelijke knelpunten eerder onderkend en wordt het bevoegd gezag niet pas bij de monitoring in het kader van het NSL met nieuwe overschrijdingen geconfronteerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Het effect is dat een overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof tijdig wordt onderkend en hiermee kan worden voorkomen.
• Voor bevoegde gezagen (gemeenten en provincies) geldt dat bij het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning extra gegevens moeten worden ingevoerd bij de beoordeling of aan de grenswaarden voor fijnstof wordt voldaan. Ook bij andere besluiten, zoals het bestemmen van een plattelandswoning, kan dit nodig zijn.
• Veehouders kunnen bij de aanvraag om een omgevingsvergunning milieu of beperkte milieutoets worden geconfronteerd met (geringe) beperkingen wat betreft de oprichting of uitbreiding van de veehouderij vanwege de emissie van fijnstof.
• Voor omwonenden heeft de wijziging tot gevolg dat zij beter beschermd worden tegen de gevolgen van de emissie van fijnstof vanuit veehouderijen.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen bij hun reactie de gehele concept-wijzigingsregeling en toelichting betrekken.
Uw reactie kunt u tot en met 18 september 2018 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl