Regeling APK Landbouwvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van enkele ministeriële regelingen. Dit in verband met de invoering van een APK-, registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en een registratie- en kentekenplicht voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines en enige andere wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-11-2020
Einddatum consultatie 07-12-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11543
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Fabrikanten en eigenaren van landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en de bijbehorende aanhangwagens;
• Bedrijven die gebruik maken van deze voertuigen en machines voor hun werkuitvoering;
• Mechanisatiebedrijven die het onderhoud uitvoeren aan deze voertuigen en machines;
• De Dienst Wegverkeer (RDW) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);
• Handhavende organisaties zoals Openbaar Ministerie en Politie;
• Wegbeheerders zoals provincies, gemeenten en waterschappen.

Doel van de regeling
Met deze regeling worden diverse wijzigingen verder uitgewerkt die volgen uit de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en een bijbehorend wizigingsbesluit. Met deze wetswijziging wordt een APK-, registratie- en kentekenplicht geïntroduceerd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens (Stb. 2020, 167). Deze regeling ziet onder andere toe op de regels over hoe de kentekening van de voertuigen zal plaatsvinden, welke technische eisen er zullen gaan gelden en hoe de APK zal verlopen. Het achterliggende doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid op een zo lastenluw mogelijke wijze voor de betrokken stakeholders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze regeling heeft over het algemeen geen andere gevolgen voor de administratieve lasten of de nalevingskosten dan die al eerder zijn beschreven bij de eerdergenoemde wijzigingswet en het wijzigingsbesluit. De administratieve lasten en nalevingskosten die het gevolg waren van de kentekenplicht zijn inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 6 van de memorie van toelichting bij het voorstel van de wijzigingswet (Kamerstukken II 2018/19, 35188, nr. 3, p. 16-20). Een aantal relatief kleine aanvullende administratieve lasten en nalevingskosten die nog niet eerder zijn beschreven, hebben betrekking op het verkrijgen en behouden van een erkenning voor het uitvoeren van een APK voor landbouw- en bosbouwtrekkers. Dit staat verder beschreven in de wijzigingsregeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 7 december 2020 via deze website reageren op de gehele regeling en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Richtlijn 2014/45/EU

Bron: eur-lex.europa.eu

Toelichting bij het Wetsvoorstel

Bron: www.tweedekamer.nl

Wegenverkeerswet 1994

Bron: wetten.overheid.nl

Wijzigingswet 20 mei 2020 van de Wegenverkeerswet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl