REDII besluit energie vervoer kalenderjaren 2022 2030

Het Ministerie van IenW bereidt de omzetting voor van het mobiliteitsgedeelte van de EU herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED II). Hierbij worden ook afspraken uit het Klimaatakkoord en het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen uitgewerkt, en draagt deze wetgeving bij aan de verduurzamen van de mobiliteitssector. De benodigde wetswijziging is in januari 2020 al ter consultatie gegaan. Nu, in deze consultatie, staat het ontwerp-Besluit energie vervoer periode 2022-2030 centraal.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-11-2020
Einddatum consultatie 06-01-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10211
Onderwerpen Energie Luchtvaart Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Brandstofleveranciers van benzine, diesel en zware stookolie;
• Leveranciers/producenten van hernieuwbare energiedragers voor de mobiliteitssector;
• Gebruikers van benzine en diesel, kerosine, stookolie;
• Tankstationhouders (indien er nieuwe brandstoffen moeten worden aangeboden);
• Investeerders in nieuwe infrastructuur;
• De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

De EU heeft eind 2018 de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED II) vastgesteld. Het mobiliteitsgedeelte van RED II bevat de verplichting om een stijgende hoeveelheid hernieuwbare energiedragers in het mobiliteit te realiseren. De exacte hoogte van de verplichting wordt in dit Besluit energie vervoer geregeld voor de kalenderjaren 2022-2030. In dit Besluit worden onder andere de kaders van het Klimaatakkoord en het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen verankerd voor het realiseren van de Klimaatdoelen voor mobiliteitssector. De regeling gaat alle sectoren aan waar vloeibare en gasvormige brandstoffen worden geleverd. Bij de implementatie van de RED II wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande instrument.

De belangrijkste aanpassingen in het Besluit energie vervoer voor de periode 2022-2030:
• De jaarverplichting klimt van 16,4% in 2022 naar 27,1% in 2030. Brandstofleveranciers binnenvaart komen onder de verplichting te vallen.
• Zowel de limiet op voedsel- en voedergewassen (conventioneel) als de limiet op bijlage IX deel B grondstoffen wordt vastgezet op het fysieke niveau van 2020.
• De sublimiet voor geavanceerde biobrandstoffen neemt toe van 1,2% in 2021 naar 7% in 2030.
• De inboekmogelijkheden voor hernieuwbare elektriciteit worden verbreed.
• Het gebruik van stimuleringsfactoren wordt voortgezet.
• De vrijwillige inboekmogelijkheden voor luchtvaart en zeevaart (de opt-in) stopt in principe per 1 januari 2025.
• Een vermenigvuldigingsfactor (nieuw RED II) wordt nationaal benut om inzet richting zeevaart en/of luchtvaart te beheersen of te stimuleren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit Besluit draagt bij aan het behalen van stijgende doelstellingen verduurzaming mobiliteit uit het Klimaatakkoord voor wegvervoer en binnenvaart. Het gaat in totaal om het met grote zekerheid realiseren van 65 PJ hernieuwbare energie gelijkstaand aan circa 5 Mton nationaal toerekenbare CO2-reductie.

Effect op toezicht:
Deze wetgeving biedt een grondslag voor publiek toezicht in alle schakels op Nederlands grondgebied om de borging van de duurzaamheidscriteria te versterken. Het betreft verder voortzetting van de bestaande taken van de NEa.

Effect voor Bedrijven:
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande systematiek. Hierdoor zijn de administratieve kosten vergelijkbaar met de bestaande situatie. Voor binnenvaartleveranciers die vanaf 2022 onder de verplichting vallen nemen de administratieve lasten toe.

Specifiek voor de binnenvaart is door TNO en EICB onderzocht wat de verwachte kostenstijging voor binnenvaart bedraagt in 2030 (tussen €46 en €127 miljoen). In de eerste jaren ligt dit lager.

Effect voor de NEa:
Zoals ook in de Wet genoemd zal de inzet va de NEa zal naar verwachting tussen de 6 á 10 Fte toenemen per jaar. Dit komt met name door de jaarverplichting binnenvaart en de uitbreiding van publiek toezicht.

Effect voor de consument (gebruikers benzine en diesel):
Hernieuwbare energiedragers zijn (vooralsnog) duurder dan de fossiele variant. Het valt niet te zeggen in welke mate de kosten worden doorberekend aan de consument. De prijs aan de pomp is van veel factoren afhankelijk.

Effect voor het milieu:
Deze regelgeving heeft positieve gevolgen voor het milieu. Het vermindert de broeikasgasemissies van de mobiliteitssector door hernieuwbare energie die moet voldoen aan strenge Europese duurzaamheidseisen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 6 januari 2021 via deze website reageren op de hele regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit energe vervoer

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl