Wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen

De voorliggende wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) betreft een aanpassing en actualisatie van de mogelijkheden die gemeenten hebben om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. Gemeenten krijgen door deze wijziging de mogelijkheid om overdraagbare objectgebonden vergunningen verlenen waarmee de vergunninghouder en eventueel diegenen die de recreatiewoning van de vergunninghouder kopen of erven permanent mogen bewonen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-06-2020
Einddatum consultatie 13-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep die wordt geraakt door deze regeling betreft mensen die permanent in een recreatiewoning (willen) wonen waarin permanente bewoning niet wordt toegestaan door het bestemmingsplan. Zij komen door deze aangepaste en geactualiseerde vergunningsmogelijkheid in meer gevallen in aanmerking voor een vergunning die de permanente bewoning legaliseert.

Daarnaast worden ook gemeenten en provincies geraakt door deze regeling. Gemeenten zullen door de aangepaste en geactualiseerde vergunningmogelijkheden andere aanvraagvereisten mee moeten nemen bij de beoordeling van de vergunningaanvragen en krijgen de keuze om de vergunning ook te laten gelden voor rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Gemeenten en provincies kunnen ook beleid opstellen over de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om vergunningen te verlenen waarmee permanente bewoning van recreatiewoningen wordt toegestaan.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de aangepaste en geactualiseerde mogelijkheden die gemeenten door deze wijziging krijgen, komen meer mensen in aanmerking voor een vergunning die permanente bewoning van recreatiewoningen toestaat. Met een vergunning kan een illegale situatie worden gelegaliseerd en krijgen bewoners meer zekerheid. Daarbij kan het verkrijgen van een vergunning ervoor zorgen dat deze bewoners toegang krijgen tot sociale voorzieningen. Doordat veel bewoners van recreatiewoningen momenteel niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen hebben zij hier momenteel veelal geen toegang toe en heeft de gemeente geen zicht op de bewoners van de recreatiewoningen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van de conceptregeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal uw reactie zorgvuldig bekijken en hiermee de regeling proberen te verbeteren.

De wijziging van het Bor betreft de uitvoering van een motie die is aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. In deze motie wordt de regering gevraagd om objectgebonden vergunningen toe te staan en de regeling te actualiseren. Om te kunnen blijven voldoen aan de wens van de Tweede Kamer zijn deze elementen van belang en zullen zij daarom slechts beperkt voor wijziging vatbaar zijn.

Downloads

  • Concept regeling

    Concept regeling Wijziging Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen