Wet verbetering rechtsbescherming WOZ

Reactie

Naam oud-raadsheer belastingkamer Hoge Raad (mr. C. Schaap)
Plaats Oegstgeest
Datum 7 februari 2019

Vraag1

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken.
In Belastingblad 2019/46 heb ik een Beschouwing gepubliceerd over het wetsvoorstel. De ernstigste kritiek luidt dat nieuwe eigenaren en gebruikers niet de mogelijkheid wordt geboden om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde (zie onder 3. en 4.). Dat geldt het meest voor erfgenamen die via art. 21 lid 5 Successiewet 1956 met een onherroepelijk vaststaande WOZ-beschikking worden geconfronteerd. Het ontbreken van een redelijke mogelijkheid tot effectieve betwisting leidt tot een inbreuk op art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, zo volgt uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (vgl. BNB 2009/246, BNB 2010/335 en BNB 2014/126). Mijn stellige verwachting is dat de rechter daarom niet akkoord zal gaan met het heffen van erfbelasting op basis van een WOZ-waarde als de erfgenaam daartegen geen bezwaar heeft kunnen maken.
Overigens verwijs ik naar de bijgevoegde publicatie in Belastingblad 2019/46.

Bijlage