Wet verbetering rechtsbescherming WOZ

Op basis van de Wet WOZ wordt een WOZ-waarde aan een onroerende zaak toegekend. Nu men belang kan hebben bij een lagere en een hogere WOZ-waarde, kunnen belanghebbenden ook tegengestelde belangen hebben. De huidige wetgeving is hier nog onvoldoende op toegespitst. Doel van het ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel is dan ook om de rechtsbescherming van de belanghebbenden bij een WOZ-beschikking adequaat te regelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2018
Einddatum consultatie 01-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9301
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Belanghebbenden bij een WOZ-waarde.
- Gemeenten.
- Afnemers, waaronder de Belastingdienst, de waterschappen en gemeenten.
- Rechterlijke macht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Adequate rechtsbescherming en rechtszekerheid.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken.

Downloads

Externe bronnen

Wet WOZ

Bron: wetten.overheid.nl