Wijziging Urm i.v.m. digitale verantwoording vervoer meststoffen

Deze voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voorziet in de uitwerking van een systeem van digitale en realtime verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen (rVDM)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2022
Einddatum consultatie 30-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De leveranciers, vervoerders en afnemers van meststoffen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betrouwbare gegevens over mesttransport zijn van groot belang voor het behalen van de milieudoelen in het kader van de Nitraatrichtlijn. In het 7e actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn heeft Nederland dan ook de volgende maatregel opgenomen; de ontwikkeling en inwerkingtreding van een volledig digitaal systeem waarmee real time meldingen over het vervoer van mest kunnen worden verzonden. Dit systeem wordt aangeduid als rVDM en maakt onderdeel uit van de Versterkte Handhavingsstrategie Mest (VHS). Het systeem geeft beter inzicht in en betere verantwoording van de meststromen. Dit maakt het mogelijk om gericht en real time te controleren op afwijkende transportbewegingen en onregelmatigheden.

Het huidige papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen wordt vervangen door een volledig digitaal systeem waarmee ondernemers hun transportgegevens vooraf en realtime melden aan de overheid, waardoor de kwaliteit van de gegevens verbetert. Dit draagt bij aan een open, transparante en eerlijke mestketen en een gelijk speelveld voor ondernemers. Daarbij is het van belang dat dierlijke mest op een verantwoorde manier wordt vervoerd en het niet naleven van de mestregelgeving wordt voorkomen.

De invoering van rVDM zorgt voor een wijziging in de manier van verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen. De verandering zit niet zozeer in de gegevens die moeten worden verstrekt, maar meer in de wijze van verstrekking en het moment waarop de gegevens moeten worden verstrekt. Dit vergt een omslag in de werkwijze van zowel de betrokken ondernemers als van de NVWA en RVO. Deze manier van gegevensverstrekking past bij deze digitale tijd. Door de handelingen in de eigen bedrijfsprocessen te integreren zal het proces op termijn leiden tot een lastenvermindering en zorgen voor betere en actuelere inzichten in de vervoersbewegingen voor zowel de ondernemer als de overheid.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of de toelichting.

In augustus 2020 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna: Urm) voorgelegd voor internetconsultatie. De resultaten van deze eerdere internetconsultatie zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van de ontwerpregeling die nu voorligt.

In de nota van toelichting vindt u een gedetailleerdere uitwerking van de uitvoering van rVDM. U kunt op alle onderdelen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die nu voorligt een reactie geven, maar u wordt specifiek gevraagd om uw zienswijze te geven op de onderdelen die gewijzigd zijn. Deze kunt u eenvoudig herkennen aan de rode tekstblokken in de bijgevoegde ontwerpregeling.
In de bijlage vindt u ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Overzicht van belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere consultatie van het Urm

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl