Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit verlengbaarheid PAMR-vergunning

De PAMR-vergunning in de 450 - 470 MHz-frequentieband loopt november 2020 af. Voorgesteld wordt om de vergunning verlengbaar te maken t/m 17 november 2024. Het ministerie van EZK consulteerde eerder een beleidsvoornemen over de toekomst van de PAMR-vergunning. Alle belangen wegend en gelet op marktonderzoek en de consultatiereacties, is tot verlengbaarheid besloten. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven op dit ontwerpbesluit, óók als u reeds op het beleidsvoornemen heeft gereageerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-08-2018
Einddatum consultatie 01-10-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het (ontwerp)besluit is relevant voor eindgebruikers en aanbieders van professionele mobiele communicatie in Nederland, meer specifiek:
- de huidige vergunninghouder en energienetbeheerders die van zijn diensten gebruik maken;
- (potentiele) aanbieders van telecommunicatiediensten, in het bijzonder aanbieders van gespecialiseerde PAMR-diensten (Public Acces Mobile Radio) en aanbieders van machine-to-machine communicatie;
- bedrijven en andere organisaties die behoefte hebben aan professionele mobiele communicatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ontwikkelingen in de technologie en markt voor professionele mobiele communicatie hebben potentieel grote impact op de gebruiksmogelijkheden van de PAMR-frequentieband. Het is daarom wenselijk een heruitgifte uit te stellen, zodat voor marktpartijen de gebruiksmogelijkheden en waarde van de frequentieruimte duidelijk(er) zijn en deze doelmatig heruitgegeven kan worden. Al met al dient verlengbaarheid van de huidige PAMR-vergunning meer het algemeen maatschappelijk en economisch belang dan een snelle herverdeling van de betreffende frequentieruimte.

Voor potentieel geïnteresseerde marktpartijen betekent dit dat zij de PAMR-frequentieruimte pas later kunnen verwerven. Voor de huidige vergunninghouder is het effect dat hij zijn dienstverlening (aan energienetbeheerders, primair ten behoeve van draadloze verbinding van slimme meters) kan voortzetten voor de periode van de verlenging. Voor (andere) potentiele eindgebruikers of afnemers van professionele mobiele communicatie is het effect dat de communicatiedienstverlening via de PAMR-vergunning voorlopig bevroren wordt.

Waarop kunt u reageren

Dit besluit wordt voorbereid overeenkomstig de uniforme voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende toelichting.

Uw reactie is voor het ministerie waardevol, ook als u al gereageerd heeft op de eerdere (toen informele) consultatie van het beleidsvoornemen over de toekomst van de PAMR-frequentieband en -vergunning.

Downloads

Externe bronnen

Dialogic Marktonderzoek professionele mobiele communicatie in de 450-470 MHz PAMR-band

Bron: www.rijksoverheid.nl

Eerdere consultatie beleidsvoornemen Toekomst PAMR-frequentievergunning (met verslag)

Bron: www.internetconsultatie.nl

Geconsolideerde versie van de PAMR-frequentievergunning

Bron: nfr.agentschaptelecom.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling