Toekomst PAMR-frequentievergunning

De PAMR-frequentievergunning in de 450 - 470 MHz-band loopt november 2020 af. Het ministerie van EZK zal in 2018 besluiten over de toekomst van de vergunning, gegeven de vraag in de markt en technologische ontwikkelingen. EZK heeft onderzoek laten doen naar de behoefte aan professionele mobiele communicatie in Nederland. Gelet op de uitkomsten daarvan is een beleidsvoornemen geformuleerd. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven, zodat deze kan worden meegewogen in de verdere besluitvorming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-03-2018
Einddatum consultatie 24-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorgenomen beleid is relevant voor eindgebruikers en aanbieders van professionele mobiele communicatie in Nederland, meer specifiek:
- bedrijven en andere organisaties die behoefte hebben aan professionele mobiele communicatie;
- (potentiele) aanbieders van telecommunicatiediensten, in het bijzonder aanbieders van gespecialiseerde PAMR-diensten (Public Acces Mobile Radio) en aanbieders van machine-to-machine communicatie;
- de huidige vergunninghouder en netbeheerders die van zijn netwerk gebruik maken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect is dat diverse eindgebruikers met hun specifieke communicatiebehoefte terecht kunnen bij een gespecialiseerde aanbieder. In het voorgenomen beleid wordt de bestemming min of meer gehandhaafd. Dat betekent dat de PAMR-frequentieruimte ook in de toekomst kan worden ingezet ten behoeve van bedrijven en andere professionele gebruikers – in brede zin en niet beperkt tot een specifieke sector. Daarbij blijft er in principe één vergunning beschikbaar voor een commerciële PAMR-aanbieder.

Het voornemen is om de huidige vergunning eerst kort te verlengen en daarna opnieuw uit te geven. Voor potentieel geïnteresseerde marktpartijen betekent dit dat zij de frequentieruimte voorlopig (nog) niet kunnen verwerven. Voor de huidige vergunninghouder betekent dit dat hij de frequentieruimte langer kan blijven gebruiken.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het gehele beleidsvoornemen.

In het bijzonder ziet EZK graag een reactie op de volgende punten / vragen:
- In hoeverre herkent u dat ontwikkelingen op het gebied van LTE-communicatietechnologie nieuwe mogelijkheden zullen scheppen voor professioneel gebruik in de PAMR-frequentieband? Op welke termijn verwacht u dat?
- In hoeverre herkent u dat de PAMR-band (in de toekomst) met name kan voorzien in de behoefte aan kritische datacommunicatie / machine-to-machine communicatie?
- Wat vindt u van de keuze om de PAMR-band beschikbaar te houden voor gespecialiseerde, openbare dienstverlening?
- Wat vindt u van de voorgestelde verlengingstermijn van 4 jaar?

Downloads

  • Beleidsnota

    Beleidsvoornemen Toekomst PAMR-frequentievergunning in de 450-470 MHZ-band - CONSULTATIEVERSIE

Externe bronnen

Dialogic Marktonderzoek professionele mobiele communicatie in de 450-470 MHz PAMR-band

Bron: www.rijksoverheid.nl

Geconsolideerde versie van de PAMR-frequentievergunning

Bron: nfr.agentschaptelecom.nl