Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

Voor studenten afkomstig uit het havo en mbo die willen starten aan een opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen. Hieraan moet vóór aanvang van de opleiding zijn voldaan. Dit experiment maakt het mogelijk om aspirant-studenten die niet aan de gestelde eisen voldoen, desondanks toe te laten tot de opleiding en hen de kans te geven gedurende het eerste jaar van inschrijving alsnog aan deze eisen te voldoen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2021
Einddatum consultatie 14-01-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 13530
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderwijsinstellingen die een opleiding tot leraar basisonderwijs verzorgen en mbo-studenten en havo-leerlingen die zich willen inschrijven voor een opleiding tot leraar basisonderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat de belangstelling onder havo-leerlingen en mbo-studenten zal toenemen en dat dit terug te zien zal zijn in de instroomcijfers en de diversiteit van de studentenpopulatie. Daarnaast is de verwachting dat het bieden van meer tijd aan aspirant-studenten om aan de bijzondere nadere vooropleidingseisen te voldoen geen negatief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Studenten moeten nog altijd voldoen aan de bijzondere nadere vooropleidingseisen, zij het dat zij hier één jaar langer de tijd voor krijgen. Ook blijft het eindniveau waarmee tot uitdrukking wordt gebracht welke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden een student bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven, ongewijzigd. Tot slot is de verwachting dat de lasten voor de aan het experiment deelnemende instellingen beperkt zullen zijn. Het experiment zal – met het oog op bovenstaande – (tussentijds) worden geëvalueerd.

Waarop kunt u reageren

Op het ontwerpbesluit inclusief toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen