Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet kinderopvang ivm ouderparticipatiecreches

De ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden als opvangvorm geformaliseerd in de Wet kinderopvang (Wko). De opc’s krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wko – de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium – onder beperkingen en voorwaarden die in het Besluit kwaliteit kinderopvang worden neergelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-07-2019
Einddatum consultatie 04-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10146
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Naast de opc’s zullen door de voorgestelde wetgeving de toezichts-, handhavings- en uitvoeringspartijen die een rol toegewezen hebben gekregen op grond van de Wko worden geraakt (de VNG, het college, GGD GHOR NL, de GGD, de Inspectie van het Onderwijs, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voor de overige bedrijven, burgers en professionals brengt dit wetsvoorstel geen verplichtingen met zich mee.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de voorgestelde wetgeving waarbij opc’s als opvangvorm worden geformaliseerd in de Wko wordt een einde gemaakt aan de ongewenste gedoogsituatie. Hierdoor wordt zowel voor de opc’s, maar ook voor betrokken toezichts-, handhavings- en uitvoeringspartijen en overige partijen duidelijk aan welk wettelijk kader opc’s moeten voldoen in geval zij als opvangvorm onder de Wko vallen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen in het wetsvoorstel en de algemene maatregel van bestuur.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Nota van toelichting Besluit kwaliteit kinderopvang

  • Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopang_opc

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet kinderopvang

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling