Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

Reactie

Naam Werkgroep Ervaren Psychologen
Plaats Utrecht
Datum 28 mei 2019

Vraag1

In artikel 3, tweede en derde lid, staan de eisen die aan het onderwijs en de werkervaring in de opleiding tot orthopedagoog-generalist worden gesteld. In de artikelen 4 en 5 (in het bijzonder: artikel 5, eerste lid) staan de competenties die hiermee worden verworven. Worden hiermee alle aspecten van de beroepsuitoefening van de orthopedagoog-generalist bestreken? Zo nee, welke aspecten mist u?
Geen

Vraag2

In artikel 10 staat de speciale instroomregeling voor orthopedagogen-generalist beschreven. Deze heeft twee varianten.
Op grond van variant 1 komt de orthopedagoog-generalist die een academische opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen heeft voltooid én een opleiding tot orthopedagoog-generalist aan de PPO Groningen, de UPO-G Groningen, PDBO Randstad Leiden/Amsterdam, de RINO Zuid Eindhoven/Nijmegen of de RINO Zuid- en Oost-Nederland heeft voltooid of een individueel opleidingstraject van de NVO heeft afgerond, in aanmerking voor inschrijving in het BIG-register van orthopedagogen-generalist.
Op grond van variant 2 komt de orthopedagoog-generalist die een academische opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen heeft voltooid én die op het moment van inwerkingtreding van het besluit is ingeschreven in het register van orthopedagogen-generalist van de NVO, in aanmerking voor inschrijving in het BIG-register van orthopedagogen-generalist.
Het doel van de instroomregeling is om diegene die nu al het beroep van orthopedagoog-generalist uitoefent en die is opgeleid op het in dit besluit beoogde opleidingsniveau de mogelijkheid te bieden om zich in te schrijven in het BIG-register. Wordt dat doel hiermee volgens u bereikt? Zo nee, welke opleidingen, die volgens u vergelijkbaar zijn met niveau van de in dit besluit aangewezen opleidingen, ontbreken nog in de instroomregeling?
Zie antwoord bij vraag 3.Vraag3

Zijn er andere punten in het ontwerpbesluit die naar uw mening aandacht behoeven of die het ontwerp kunnen versterken?
Het Concept Besluit Opleidingseisen Orthopedagoog- Generalist ( d.d. 30 april 2019) geeft invulling aan de instroomregeling voor de gelijknamige discipline en verhoudt zich tot de eisen die worden gesteld om zich in te schrijven in het BIG-register. Aansluitend merken we op dat naast deze groep, de groep Ervaren Psychologen die nog niet in het BIG-register zijn opgenomen, hiervoor alsnog in aanmerking zouden moeten komen. Daartoe is het nodig om een toetsingskader te ontwikkelen dat dient aan te sluiten op de wettelijke eisen van de BIG-registratie zodat de groep Ervaren Psychologen zich ook kunnen inschrijven in het BIG-register.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht