Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel tot invoering van de Wzd-functionaris ingediend (Kamerstukken 35087). Op grond van dit voorstel wordt de orthopedagoog-generalist als registerberoep opgenomen in de Wet BIG.
Alleen personen, die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven in het BIG-register van orthopedagogen-generalist.
Deze opleidingseisen worden vastgelegd in het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist. Over dat besluit wordt uw mening gevraagd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2019
Einddatum consultatie 28-05-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10312
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, met name orthopedagogen, orthopedagogen-generalist en gezondheidszorgpsychologen;
- Opleidingsinstellingen;
- Organisaties van beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg;
- Zorginstellingen, met name instellingen voor gehandicaptenzorg en gedwongen zorg;
- Jeugdhulpinstellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op grond van het wetsvoorstel wordt inschrijving in het BIG-register van orthopedagogen-generalist alleen mogelijk als een opleiding tot orthopedagoog-generalist is voltooid aan een aangewezen opleidingsinstelling.
Een opleidingsinstelling kan worden aangewezen door de Minister voor Medische Zorg. Daarvoor is het noodzakelijk dat een opleiding voldoet aan de eisen die in het besluit worden gesteld.
Voor diegene die nu al het beroep van orthopedagoog-generalist uitoefenen, is inschrijving in het BIG-register mogelijk op basis van een speciale overgangsregeling.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit.

Downloads

Externe bronnen

Wetsvoorstel Aw Wzd (met wijziging van de Wet BIG i.v.m. opname orthopedagoog-generalist in art. 3)

Bron: www.tweedekamer.nl