Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Met het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie worden opleidingen van maximaal zes instellingen in staat gesteld om de externe en onafhankelijke peer review op opleidingsniveau meer zelf vorm te geven. De beoordeling van accreditatiestandaarden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beperkt zich tot het beoogd en gerealiseerd eindniveau.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-12-2016
Einddatum consultatie 05-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie past binnen de doorontwikkeling van het accreditatiestelsel en heeft als doel te bezien of:
• Het bieden van meer ruimte en vertrouwen voor hoger onderwijsinstellingen om hun eigen externe kwaliteitszorg vorm te geven op een manier passend bij de instelling tot leidt tot een versterking van de kwaliteitscultuur.

Daarbij gaat het meer specifiek om de volgende doelstellingen:
•Er worden substantieel minder lasten ervaren. Het huidige accreditatiestelsel brengt veel lasten met zich mee.
•Docenten, studenten, kwaliteitszorgmedewerkers en bestuurders ervaren meer eigenaarschap ten aanzien van de kwaliteitsborging door de ruimte die met het experiment wordt geboden.
•Er wordt geen afbreuk gedaan aan het leveren van transparante informatie wat betreft informatie en garanties voor studenten, werkgevers en andere maatschappelijke actoren over de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs.
•Het draagvlak voor het accreditatiestelsel blijft behouden

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Hogeronderwijsinstellingen, docenten, studenten, Inspectie van het onderwijs, kwaliteitszorgmedewerkers, evaluatiebureaus, de NVAO. En daarmee ook maatschappelijke actoren zoals het afnemend beroepenveld

Verwachte effecten van de regeling

Beoogd is dat met de introductie van instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie een deelnemende instelling meer ruimte krijgt om de kwaliteitszorg op een voor de instelling passende manier vorm te geven, passend bij het interne kwaliteitszorgsysteem. Het gesprek over de kwaliteit van onderwijs krijgt hiermee meer gewicht. Bovendien wordt ook meer nadruk gelegd op kwaliteitsverbetering in het accreditatiestelsel en op het versterken van de kwaliteitscultuur. Doordat de instelling de ruimte krijgt om aan te sluiten bij het interne kwaliteitszorgsysteem verwacht de regering dat de opbrengsten van het accreditatieproces zullen toenemen. worden ervaren en niet als een systeem dat van ‘bovenop’ is opgelegd. Het eigenaarschap van docenten, studenten en medewerkers wordt vergroot, waardoor de lasten die zij ervaren minder worden..

Met het experiment wordt verder beoogd het kritische goede gesprek over de kwaliteit van het onderwijs met elkaar te voeren. Ook biedt instellingsaccreditatie ruimte voor meer diversiteit in kwaliteitszorgsystemen binnen de instelling die passen bij de instelling, en stelt instellingen daarmee in de gelegenheid om optimaal maatwerk te bieden binnen de verschillende onderdelen van betreffende instellin

Doel van de consultatie

De betrokkenen, voordat de AMvB wordt voorgehangen in de Tweede Kamer, inspraak te geven op de tekst van de AMvB. Dit kan inzichten opleveren voor het verbeteren van de AMvB.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn welkom met betrekking tot alle onderdelen van het besluit en het experiment als geheel.

Meer informatie

  • Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

  • IAK vragen