Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Reactie

Naam Sligro Food Group (W.C.A.A. Jansen)
Plaats Veghel
Datum 14 augustus 2019

Vraag1

Het Ministerie van LNV verneemt graag uw mening over de inhoud van het conceptwetsvoorstel.
Wij achten deze wet volstrekt overbodig en onwenselijk. De Brusselse Richtlijn dient overgenomen te worden in nationale wetgeving. De inhoudelijke vertaling daarvan is door het ministerie reeds gemaakt. Voor de inhoudelijke onderbouwing en motivatie van ons bezwaar verwijzen wij graag naar de reactie die het CBL die namens de Nederlandse supermarkten en foodservice groothandels heeft gegeven. Daarbij gaat het met name om:
• Onze kritiek op bescherming van grote leveranciers tot 350 miljoen euro omzet. Nederland is verplicht deze groep bedrijven bescherming te geven tegen afnemers. Het CBL roept de handhavingsautoriteit op om in de prioritering van werkzaamheden kleine bedrijven (boeren, mkb) voorrang te geven. Bovendien dienen klagers aantoonbaar te maken dat het oplossen van de klacht ertoe bijdraagt dat de positie van de boer verbetert.
• Onze kritiek op voorgestelde handhaving mogelijk door private geschilbeslechtingscommissie met verplichte aansluiting, zoals voorgesteld in de Memorie van Toelichting. Dit verlangt de Richtlijn niet en is te beschouwen als Goldplating met een negatief effect voor beklaagde door uitsluiting van de civiele rechter in geval van een conflict. De keuze voor het instrument van geschilbeslechting is volgens het wetsvoorstel aan de klager en dat is in strijd met o.a. de Grondwet.
• Het bezwaar tegen de mogelijkheid van anoniem klagen.
• Voorstel voor een openbaar "uitsprakenregister".
Daarnaast is een overgangstermijn van 12 maanden hoe dan ook veel te kort. Wij pleiten voor 36 maanden, met name vanwege de honderden, vaak langlopende contracten in de huidige situatie.