Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Op 30 april 2019 is Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen gepubliceerd. Met dit conceptwetsvoorstel wordt voornoemde Richtlijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Tevens wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in het Regeerakkoord van Rutte III zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 29 juni 2018 over de positie van de boer in de keten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-07-2019
Einddatum consultatie 01-09-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen, leveranciers en afnemers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, waaronder primaire producenten, verwerkers, (groot) handelaren, detailhandel en overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wet verbiedt een uitputtende lijst van handelspraktijken verricht door een afnemer jegens een leverancier van landbouw- of voedingsproducten waarmee hij een bepaalde handelsrelatie heeft. Dit biedt leveranciers de mogelijkheid om bij de Autoriteit Consument en Markt een handhavingsverzoek tegen de desbetreffende afnemer in te dienen of de desbetreffende afnemer civielrechtelijk aan te spreken.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel dient ter implementatie van Europese richtlijn 2019/633. Deze implementatie is verplicht. Het is mogelijk om op alle onderdelen van het consultatiedocument te reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn

Bron: eur-lex.europa.eu