Rangschikkingsbesluit NSW

Het besluit tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit werkt de aanbevelingen van de evaluatie NSW en de kabinetsreactie daarop uit in een nieuwe regeling. De wijzigingen bevatten zowel aanscherpingen van de huidige regeling als ook verruimingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-07-2019
Einddatum consultatie 19-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Belasting Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Particulieren; Landgoedeigenaren

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Landgoedeigenaren waarvoor dit besluit gevolgen heeft hebben de mogelijkheid om gedurende een overgangsperiode van 10 jaar al dan niet aan de nieuwe voorwaarden van het Rangschikkingsbesluit te voldoen. Indien na 31 december 2030 niet kan worden voldaan aan de nieuwe voorwaarden zal het landgoed aan de werking van de NSW worden onttrokken.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen reageren op de voorgesteld wijzigingen van het Rangschikkingsbesluit en de Nota van Toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Rangschikkingsbesluit NSW

Bron: wetten.overheid.nl