Besluit naturalisatietoets 2021

Het ontwerp BNT 2021 komt in de plaats van het huidige Besluit naturalisatietoets en vloeit voort uit het regeerakkoord 2017-2021. Het regeerakkoord kondigt aan dat de taaleis zowel voor inburgering als voor naturalisatie wordt verhoogd van A2 naar B1. In het nieuwe inburgeringsstelsel voor nieuwkomers, opgenomen in het wetsvoorstel van de minister van SZW (Kamerstukken 35483), wordt voorgesteld het na te streven taalniveau, overeenkomstig het regeerakkoord 2017 2021, te verhogen naar B1.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-11-2020
Einddatum consultatie 02-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10883
Onderwerpen Nederlanderschap

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De verhoging van de taaleis naar B1 geldt voor Europees Nederland en naturalisatieverzoekers die buiten het Koninkrijk wonen. Voor het Caribische deel van het Koninkrijk worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De taaleis om voor naturalisatie in aanmerking te komen, wordt verhoogd van niveau A2 naar niveau B1.

Waarop kunt u reageren

Het ontwerpbesluit met nota van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit naturalisatietoets

Bron: wetten.overheid.nl