Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (Bijlage bij Kamerstukken II, 34700 nr. 34) is afgesproken om per 2020 een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking in te voeren bij bedrijven die vallen onder Europese systeem voor emissiehandel (ETS). De prijs bestaat uit een combinatie van de CO2-prijs die volgt uit het ETS en een nationale heffing. De prijs loopt op tot 43 euro in 2030.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2018
Einddatum consultatie 21-08-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- ETS-bedrijven die elektriciteit opwekken.
- De Nederlandse emissieautoriteit.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De introductie van de minimum CO2-prijs is onderdeel van de verdere vergroening van het belastingstelsel. Dit kabinet vindt het logisch om belasting te heffen op wat we als samenleving niet willen (vervuiling) dan op wat we wel willen (werken, ondernemen). Met de opbrengst van het sterker belasten van milieuvervuiling worden de belastingen op werken en ondernemen namelijk verlaagd. Het kabinet zorgt daarmee dat werk meer lonend wordt.

Met een minimum CO2-prijs wordt aan elektriciteitsproducenten zekerheid geboden over de minimale hoogte van CO2-kosten die zij moeten betalen. De minimum CO2-prijs heeft als doel om bedrijven die elektriciteit produceren in een grotere mate te stimuleren om in hun keuzes meer rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. Daarmee levert de minimum CO2-prijs een bijdrage aan de ambitie van het kabinet om in 2030 49% CO2-reductie in Nederland te realiseren.

Waarop kunt u reageren

* Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting waarin de maatregel technisch is uitgewerkt.
* De vragen die worden gesteld in het begeleidend memo.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Begeleidend memo met vragen over het wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet belastingen op milieugrondslag

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet milieubeheer

Bron: wetten.overheid.nl