Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Gemeente Ouder-Amstel (M Bohan)
Plaats Ouderkerk aan de Amstel
Datum 15 april 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Ik verwacht dat het wetsvoorstel een bijdrage levert in het beperken van de handelingsverlegenheid bij de uitwisseling van persoonsgegevens.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Het voorstel en de toelichting is helder en zeer uitgebreid beschreven en kan een belangrijke rol spelen in de gemeentelijk taak om de coördinerende rol verder in te vullen en maatschappelijke partners daarbij te betrekken.
Kanttekeningen:
Er wordt geen definitie voor 'meervoudige problematiek' gegeven. Dit maakt dat er verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten in de vertaling. Samenwerkende zorgpartners die met meerdere gemeenten samenwerken kunnen hier last van hebben. Het zou mooi zijn als een algemene definitie kan worden gegeven zoals bijvoorbeeld: het moet gaan om een combinatie van verschillende diensten of interventies die gelegen zijn op het
gebied van het sociaal domein dan wel van een aanpalend domein, waarvan tenminste één dienst uit het sociaal domein aan de orde moet zijn.
Dat zelfde geldt voor het ontbreken van een definitie voor 'ernstige problematiek' . Een algemene definitie zou kunnen zijn: onvoldoende vermogen bij
de inwoner om in de eigen behoeften en bestaansvoorwaarden te voorzien, een slechte gezondheid, risico’s voor de persoonlijke veiligheid en/of voor
de veiligheid van andere personen, beperkt zelfinzicht in de problematiek, zorg mijdend gedrag, stagnerende effectiviteit van de dienstverlening
of interventies, onnodig langer aanhouden van problemen of zelfs gevaar van escalatie uit het sociaal domein aan de orde moet zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht