Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Stichting Eigen Kracht Centrale (drs. H. van Lieshout)
Plaats Zwolle
Datum 29 mei 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Als aanleiding voor de wijziging wordt benoemd om burgers passende ondersteuning te bieden bij het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. De ondersteuningsbehoefte van de burger staat voorop, zo wordt beschreven. Vanuit deze gedachte zou het starten bij die burger logisch zijn alsmede het laten van regie over de besluitvorming bij die burger. Vanuit de Eigen Kracht Centrale ondersteunen wij sinds 2000 burgers met meervoudige problematiek (meestal vanuit meerdere domeinen) met het maken van hun eigen integrale plan. Dit doen we door hun netwerk (familie, vrienden, buren, kennissen) te betrekken en te vragen om mee te denken in het plan en door de benodigde professionals te vragen om hun zorgen te delen, voorwaarden aan het plan te stellen en hun aanbod te presenteren. Op die manier ontstaat integraal werken, vanuit die burger. We hebben bijna 13.000 bijeenkomsten georganiseerd, waar voortdurend blijkt dat ook bij meervoudige problematiek het werken vanuit de burgers met zijn netwerk mogelijk is. In het voorstel missen we aandacht voor de netwerken van mensen, die juist bij meervoudige problematiek een grote rol kunnen spelen. In de jeugdwet is het recht op een familiegroepsplan opgenomen, in de wmo het recht op een persoonlijk plan en de ervaring is dat deze plannen leiden tot een integrale aanpak bij meervoudige problematiek. Doordat er steeds gewerkt wordt vanuit de burger, samen met zijn netwerk, staat de vraag van de cliënt centraal, is er een samenhangende aanpak en kun je met de kring en betrokken professionals overleggen over gegevensverwerking. Het gaat dan niet alleen over één cliënt, maar ook over de gezinsleden en mogelijk andere leden van het netwerk.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Het voorstel biedt goede aanknopingspunten om te voorzien in een betere juridische basis voor gegevensverwerking die nodig is om tot een integrale aanpak en samenwerking te komen, maar het uitgangpunt zou meer het plan van de burger en zijn netwerk moeten zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht