Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam GGD Flevoland (Teamleider Maatschappelijke zorg M Veldt)
Plaats Lelystad
Datum 15 april 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Ik verwacht dat die effecten onvoldoende zijn. De praktijk van de samengevoegde meldpunten OGGz, Verwarde personen en Wvggz in Flevoland leert dat de meerwaarde van integraliteit niet ligt binnen de gemeentelijke taken, maar in de integraliteit tussen zorg, veiligheid en het gemeentelijke sociaal domein. Juist die samenwerking is het lastigst te realiseren, waarbij privacy overwegingen vaak terecht of onterecht als reden worden opgegeven dat samenwerking niet mogelijk is.
De meeste complexe casussen en hardnekkige overlastproblematiek spelen zich af op het gebied tussen gedwongen zorg, juridische maatregelen en gemeentelijke voorzieningen in. Bij uitstek het terrein van de, meestal door de GGD gecoördineerde, bemoeizorg. Die bemoeizorg is volkomen afhankelijk van informatie uitwisseling tussen deze drie domeinen. Deze wet geeft geen onderbouwing voor informatie uitwisseling tussen zorg en sociaal domein. Door de inperking van het begrip sociaal domein zelf wordt die informatie uitwisseling straks zelfs ingeperkt.

Een ander punt is dat de nieuwe definitie van Cliëntondersteuning die functie zal degraderen tot een klantenservice bij de toegang tot gemeentelijke voorzieningen. Waar het juist bedoeld was als integrale functie voor preventie van afhankellijkheid van zorg en overheidsvoorzieningen en om de onevenredige beperkingen van kwetsbare doelgroepen bij het verkrijgen van de juiste zorg en en ondersteuning te compenseren.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
wOmdat het effect zal zijn dat samenwerking tussen zorgpartijen en sociaal domein en de effectiviteit van bemoeizorg wordt belemmerd is dit voorstel onvoldoende. Er is in de praktijk nauwelijks onderscheid te maken in de problematiek van bemoeizorg, verwarde personen, extreme overlast, wet Zorg en Dwang en de Wvggz. En wetswijziging die informatieuitwisseling ten behoeve van een integrale aanpak van die problemen mogelijk moet maken kan niet voorbij gaan aan het gat tussen gedwongen zorg, veiligheidsbeleid en het sociaal domein. Een gat dat nu alleen gevuld wordt door bemoeizorg.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht