Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Woerden
Datum 28 mei 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Op 4 oktober 2019 stuurde het kabinet hun reactie op het IBO jongeren met risico op afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk uitgangspunt bij de voorgestelde maatregelen is een integrale visie en een sluitende aanpak voor deze jongeren.

Om tot een sluitende aanpak te komen, is het van belang om als betrokken partijen informatie uit te wisselen, zodat ingespeeld kan worden op de problematiek van de individuele jongere en samengewerkt kan worden tussen onderwijs, gemeenten en andere relevante partners uit het sociaal domein. Dus samenwerking over de grenzen van onderwijs, schuldhulpverlening, leerplicht, bijstand en jeugdzorg.
De voorgestelde regierol van de gemeente biedt mogelijkheden voor uitwisseling en we staan achter de integrale aanpak, maar mbo-instellingen hebben de wens om ook gegevens te delen met ketenpartners zonder tussenkomst van de gemeente zelf, juist om ook PREVENTIEF (met verschillende partijen) aan de slag te kunnen in het belang van de individuele jongere.
Het wetsvoorstel UPP biedt naar onze mening hier onvoldoende basis voor. Zeker niet als een gemeente besluit om geen onderzoek in te stellen (art 2.3a4 lid 5: …gemeente KAN besluiten een onderzoek in te stellen..)

Nog belangrijker dan een interventie bij multiproblematiek, is het tijdig signaleren van problemen en het treffen van preventieve maatregelen. Hiervoor biedt het wetsvoorstel helemaal geen mogelijkheden. Wij pleiten er daarom voor om het wettelijk mogelijk te maken om zorgen en signalen over jongeren al in een vroeg stadium met betrokken partijen te kunnen delen. Dat helpt alle betrokken partijen om ook daadwerkelijk jongeren preventief te kunnen volgen en te ondersteunen indien nodig.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht