Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Gemeente Nijmegen (Drs. Ricco Kokshoorn)
Plaats Heesch
Datum 14 mei 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Vanuit Nijmegen hebben we inmiddels al veel ervaring met het werken rondom meervoudige problematiek. Onze regieteams spelen daarbij al jaar en dag een belangrijke rol. Daarnaast hebben we inmiddels de maatwerkaanpak ook gericht op aantal onderdelen verbreed. Voor ons zou het interessant zijn als wij vanuit onze eigen databases (PW, SHV, Jeugdwet, WMO), op basis van vooraf bepaalde criteria die nadrukkelijk kunnen duiden op ‘meervoudige problematiek’, door deze wet in staat worden gesteld om huishoudens te kunnen selecteren. Huishoudens die dus sowieso ‘al in beeld zijn’ omdat ze al in onze database (kaartenbak) voorkomen. Dit zou maken dat we nog gerichter/sneller, huishoudens met meervoudige problematiek kunnen opsporen in de verwachting dat we huishoudens sneller passende ondersteuning etc. kunnen geven. Wij staan open voor een nadere verkenning op dit onderwerp om te zien waar dit wel en niet vanuit de nieuwe wet mogelijk gaat zijn.
Verder valt op dat er veel accent ligt op de onderzoeksfase en het opstellen/bijstellen van een ‘werkplan’. Gevraagde aanpassingen om belemmeringen in de samenwerking die iedereen zo belangrijk vindt, weg te nemen:
- De verruiming ook toepassen op algemene voorzieningen (zoals maatschappelijk werk of beschikkingsvrije begeleiding), waarvoor geen onderzoek nodig is.
- Hetzelfde geldt voor lopende hulpverleningstrajecten (of wordt dat bedoeld met een op-/bijstellen van een werkplan?).
- Er mag onderzocht worden of iemand al diensten ontvangt of nodig heeft uit ‘aanpalende domeinen’ (publieke gezondheid, geneeskundige zorg, onderwijs, etc.). Betekent dit dat hiermee een grondslag is om informatie over iemand op te vragen bij bijv. een GGZ-instelling, ook zonder toestemming?
- Ik zou niet alleen refereren aan MPH (regieteams), mensen met meervoudige problematiek komen ook veelvuldig voorbij bij de SWTs en (vrijwel alle) cliënten die ambulante begeleiding hebben.
- Tav het meldpunt: van belang dat het niet alleen verwerken van gegevens van de melder en betrokken betreft, maar ook opvragen van gegevens tav strafrecht en gezondheid. Tbv niet alleen triage, maar ook afstemming in lopende hulpverleningstrajecten. Nu heeft MBZ en het meldpunt niet-acuut (net als de regieteams) nog vaak moeite om er achter te komen bij wie iemand (met een heel zorgverleden) al bekend is en wat er allemaal al is/wordt gedaan (vooral bij medische hoek: huisartsen, GGZ, etc).

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Daarnaast doen we nog de suggestie om in plaats van ‘werkplan’ te spreken over maatwerkplan. Geeft meer het bijzondere aan van dit soort plannen, gekoppeld aan de meervoudige problematiek.


De Wams gaat hopelijk in de praktijk vooral voor beleidsmakers opleveren dat je structureel mag weten welke huishoudens mulitproblematiek hebben. Dus gegevens mag koppelen met waarborgen voor doelbinding en doelverschuiving. En huishoudens mag identificeren en vooral ook benaderen. Het wordt gepresenteerd als een instrument voor professionals, maar dat zal het niet worden. Hooguit om te weten waar je als professional actief je outreach naar moet doen. Daarna is de bestaande ruimte in sectorwetten meer dan voldoende om maatwerk te wikken en wegen.

Maar goed, als dit oplevert dat je mag koppelen, identificeren én benaderen (met waarborg doelbinding) dan is het een vooruitgang. En kan het de onzekerheid wegnemen over wat je nu wel en niet mag als gemeente.
Kortom: ik zou aan de vraag toevoegen dat je niet alleen grondslag wilt om te koppelen en selecteren, maar dat prevalentie van meervoudige problematiek ook automatisch reden is om inwoners te benaderen, vanwege grondslag algemeen belang. Waarna altijd toestemming van het gezin nodig is nadat ze benaderd zijn.Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht