Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam gemeente Enschede, afd. Juridische Zaken (mr. J.J. Bakker)
Plaats Enschede
Datum 12 mei 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Het wetsvoorstel voorziet in ieder geval in een deugdelijke juridische grondslag voor (noodzakelijke) gegevensdeling voor de integrale aanpak van meervoudige problematiek. Het effect daarvan kan zijn (en is hopelijk ook) dat bij diverse instanties (en hun medewerkers) de nu nog bestaande angst wordt weggenomen dat zij met gegevensdeling (die in hun ogen nodig is om mensen uit de problemen te helpen) buiten hun (AVG-)boekje gaan, met als gevolg dat zij dus maar niet overgaan tot gegevensdeling. "Terugvallen" op het toestemmingsvereiste is eigenlijk ook geen optie, gelet op alle bezwaren die daaraan kleven, en dat leidt er dan toe dat een effectieve aanpak van de problematiek in menig geval achterwege blijft.
Zoals gezegd: mogelijk leidt dit wetsvoorstel in die zin tot verbetering.
Daarnaast is er echter nog wel een aantal kritische kanttekeningen te maken. Zie daarvoor onze beantwoording van vraag 2.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Enkele kritische kanttekeningen:

1) Hoewel wij beseffen dat het vaak onmogelijk is om sluitende definities van gebruikte begrippen te geven, kan het ontbreken van elke duiding van begrippen als "meervoudige problematiek" en "ernstige problemen" wel tot lokaal zeer verschillende werkwijzes leiden. Voor de professional is dat wellicht begrijpelijk en te verklaren vanuit de gekozen opzet van de regelgeving en daarnaast mogelijk (deels) te ondervangen met deugdelijke werkinstructies, voor de burger evenwel zal het minder eenvoudig te begrijpen zijn. Het werkveld dient er dan ook op voorbereid te zijn dat soms enige uitleg moet worden gegeven op de gekozen aanpak.

2) De MvT stelt dat dit wetsvoorstel niet tot extra taken voor de gemeente zal leiden; om die reden zullen er ongetwijfeld ook geen extra middelen beschikbaar worden gesteld.
Deze stelling is echter absoluut onjuist. Het wetsvoorstel legt tal van extra (coordinerende) taken bij de gemeente neer, stelt eisen omtrent meldpunten, casusoverleggen, werkplannen, dossiervorming, etc. Al die taken vereisen extra uitvoeringscapaciteit en dus ambtelijke inzet. En aan de invulling van deze eisen kan niet worden voorbij gegaan, omdat de uitoefening van de wettelijke bevoegdheden en verplichtingen van het college eraan zijn opgehangen. Ergo: er is wel degelijk sprake van extra taken voor de gemeente (en dus is het beschikbaar stellen van middelen ter dekking van deze kosten noodzakelijk).