Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 18 mei 2020

Vraag1

Welke op- of aanmerkingen heeft u bij dit wetsvoorstel (artikelen en memorie van toelichting)?
1) Beëindiging Open house procedure voor kleinere zorgaanbieders onwenselijk
Dit wetsvoorstel zal leiden tot vermindering van het aantal contractanten. De grote zorgaanbieders blijven over. (vermindering keuze/verminding zicht keuzemogelijkheden cliënt). Versterkende voor de trend om via hoofd-onderaannemerschap constructies te werken, welke extra administratieve lasten met zich mee brengen o.a. contractering van onderaannemers door hoofdaannemers, en communicatie buiten de istandaarden om ( gezien er geen landelijke standaard is voor uitwisseling van verantwoordingsinformatie, regieberichten tussen zorgaanbieders onderling).

2) Delegatiebepalingen reele prijzen/zorgvuldigheidseisen
Tav de termijnen die worden genoemd voor opdrachtverlening en continuiteit na einde opdracht, kan worden opgemerkt dat het bij de zorgvuldigheidseisen hoort dat eea moet passen binnen de gelden standaarden zals de iJW en iWMO voor toewijzing en declaratie.

3) Wat is de consequentie van niet tijdig afronden contractering?
We zien nu al voorbeelden in praktijk van gemeenten die zorgaanbieders dan dwingen om buiten iStandaarden/berichtenverkeer over de geleverde zorg te communiceren en te declareren (facturatie op papier of e-factuur (via Digipoort). Dit is een onwenselijke situatie, gezien het extra administratieve lasten met zich mee brengt, wederom een extra kanaal voor communicatie en facturatie naast de landelijk afgesproken infrastructuur/standaard voor de uitwisseling van deze informatie.

4) Er is behoefte aan landelijk vaststellen van wat reële tarieven zijn, en het landeling verzamelen van de benodigde informatie hiervoor. Als niet landelijk in deze informatie behoefte wordt voorzien, zal elke gemeente hier zelf invulling aan moeten geven. Dat is behalve dubbel werk en administratieve lasten voor gemeente, ook dubbel werk en administratieve lasten voor zorgaanbieders. Zorgaanbieders worden nu al geconfronteerd met diversiteit in informatie uitvragen/verantwoording vanuit gemeenten, als daar informatie aanlever eis vanuit elke losse gemeente bijkomt voor de kostprijsbepaling dan kunnen de administratieve lasten nog verder toenemen. Een landelijke uitvraag zorgt voor éénmalige uitvraagen en voorkomt diversiteit in de uitvraag.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht