Wet maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015

De consultatie ziet op een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-03-2020
Einddatum consultatie 18-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10810
Onderwerpen Jongeren Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten en aanbieders van diensten op het terrein van jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat het voorstel er toe zal bijdragen dat gemeenten eenvoudiger aanbestedingsprocedures toepassen voor wat betreft overheidsopdrachten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. En dat aanbieders van diensten in dat domein hun belangstelling voor een opdracht eenvoudiger kenbaar kunnen maken.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van het ontwerp worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Aanbestedingswet 2012

Bron: wetten.overheid.nl

Jeugdwet

Bron: wetten.overheid.nl

Kamerbrief 20 maart 2020 minister De Jonge en Dekker - Perspectief voor de jeugd

Bron: www.tweedekamer.nl

Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten

Bron: eur-lex.europa.eu

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl