Wet maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015

De consultatie ziet op een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 april 2021

Consultatieperiode aangepast, 9 april 2020

INTERNETCONSULTATIE WETSVOORSTEL VERLENGD

De periode van de internetconsultatie van het wetsvoorstel 'Maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015' is verlengd t/m 18 mei 2020.

De uiterste reactiedatum was oorspronkelijk 20 april 2020. De coronacrisis vraagt nu echter heel veel van mensen en organisaties, met name op het terrein van de zorg. Door de looptijd te verlengen hopen wij iedereen voldoende tijd te geven om mee te denken over het wetsvoorstel.