Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Reactie

Naam J.C.L. van Cappelle
Plaats Kapelle
Datum 1 juni 2018

Vraag1

Wilt u reageren op voorstel van wet houdende een verbod op het produceren van elektriciteit met behulp van kolen?
Ja.

De formulering in de wet zou anders kunnen doen vermoeden, maar de "Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (TAK)" stelt het veel duidelijker: alleen de NEDERLANDSE elektriciteitsproducenten die met kolen elektriciteit opwekken worden getroffen. Met positieve gevolgen voor de CO2-uitstoot IN Nederland, niet daarbuiten: "Bij uitfasering van kolencentrales resteert in de scenario’s voldoende capaciteit in
Nederland en Europa om de weggevallen productie uit kolencentrales op te vangen." De Duitse (bruin)koolcentrales kunnen en willen dit graag opvangen! Mijns inziens ontbreekt in dit voorstel een regeling om met (bruin)kool geproduceerde stroom te importeren. Waarbij ik me goed realiseer dat ook dat al snel een wassen neus is, omdat door Nederland geImporteerde "schone" stroom in het land van herkomst alsnog wordt vervangen door "vuile" stroom. Dit zal vast passen bij het Nederlandse commitment om de NEDERLANDSE emissies te reduceren, maar in het bovenliggende Klimaatverdrag is als doel gesteld de MONDIALE emissies terug te brengen.

Ook fijn dat de producenten met hun kolencentrales nog wel met andere brandstoffen stroom mogen produceren (ook leuk voor de klanten die warmte afnemen), maar aangezien de productie met biomassa per MWh veel meer kost reist de vraag hoe tegen buitenlandse centrales geconcurreerd kan worden. Mijns inziens schiet dit voorstel te kort voor het daadwerkelijk mogelijk maken dat alternatieve brandstoffen kunnen worden gebruikt.

Uit de eerdergenoemde "Beantwoording" blijkt ook dat de studie naar de effecten nog niet gereed is. In dat licht bezien is dit voorstel prematuur. Ik hoop en verwacht dat die studie tevens de economische gevolgen in beeld brengt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht