Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Dit wetsvoorstel bevat een verbod op het gebruik van kolen als brandstof voor elektriciteitsproductie. Dit verbod geldt onmiddellijk bij inwerkingtreding van de wet. Voor de oudste centrales – de Hemweg en de Amercentrale - wordt er een overgangsperiode geboden tot en met 31 december 2024. Voor de nieuwe centrales geldt er een overgangsperiode tot 1 januari 2030. Voor alle centrales geldt dat zij na afloop van de overgangsperiode geen kolen meer kunnen gebruiken voor elektriciteitsproductie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-05-2018
Einddatum consultatie 16-06-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Elektriciteitsproducenten die gebruik maken van kolen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Elektriciteitsproducenten die gebruik maken van kolen kunnen na afloop van de in het wetsvoorstel opgenomen overgangsperiode geen kolen meer gebruiken voor de productie van elektriciteit. Het in dit wetsvoorstel voorgestelde verbod laat het gebruik van andere brandstoffen voor elektriciteitsopwekking onverlet.

Waarop kunt u reageren

Door middel van het voorgestelde verbod op kolen bij elektriciteitsproductie wordt invulling gegeven aan de afspraak uit het regeerakkoord om de kolencentrales uiterlijk in 2030 te sluiten. Op deze datum wordt daarom geen reactie gevraagd, aangezien een dergelijke reactie niet tot wijziging van het voorstel zal leiden. Op alle overige onderdelen van het voorstel kan gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen