Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Klimaatplan en INEK

Reactie

Naam ir F Schukken
Plaats Aadorp
Datum 4 oktober 2019

Vraag1

- Algemeen -

Het centrale doel in het klimaatbeleid, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag. Zo gaan we onze huizen anders verwarmen en gebruiken we andere vormen van energie. De transitie is daarom in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Burgers en bedrijven staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen, hoe we ons geld verdienen. Iedereen kan dus bijdragen aan de transitie. De overheid wil burgers en bedrijven hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.

Vraag 1a: Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van het klimaatbeleid?

Vraag 1b: Hoe kijkt u aan tegen de rollen van verschillende partijen in de transitie (burgers, bedrijven, overheid, kennisinstellingen, NGO’s, etc.)?

1a : Het weer wordt bepaald door de elliptische baan van de aarde om de zon, door een tolbeweging met een omlooptijd van 23.000 jaar [repressie]. De baan is niet altijd even elliptisch, maar varieert met een periodiciteit van 100.000 jaar. De excentriciteit varieert van 1 tot 6 %. Dan is er nog de variabele de stand van de aardas, de zg “tilt”. De hoek varieert van 21,50 tot 24,50.
De Servische astronoom Milankovic berekende in 1920 dat de aarde elke honderdduizend jaar een ijstijd ondergaat met 10 ijstijden in een miljoen jaar. Hij sprak over periodiciteiten van 100.000, 41.000 en 23.000 jaar. Niemand geloofde hem!
Zijn berekeningen zijn gecontroleerd aan de hand van monsters van de bodem van de diepzee, waar het klimaat al honderdduizenden jaren continu geregistreerd staat en ongestoord is gebleven. De controle vond pas 30 jaar later plaats na de ontdekking in 1949 van de koolstof-14 dateringsmethode. Milankovic had helemaal gelijk.
Het weer wordt ook bepaald door de zonnevlekken. De huidige opwarming van de aarde is voor het grootste deel het gevolg van die zonnevlekkenactiviteit van de laatste jaren.
Bij het bestuderen van de jaarlagen in de ijskap op Groenland blijken er nog kleinere cyclussen te zijn, die overeen komen met de zonnevlekkencyclus en lopen van 4,7 tot 80 jaar. De zonnevlekken zullen naar verwachting de komende jaren afnemen. Valentina Zharkova

We leven nu aan het einde van een klimatologische zomer en de herfst staat voor de deur. Het is een geleidelijke afkoeling naar de volgende ijstijd over 23.000 jaar. Net zoals de afwisseling van zomer en winter door astronomische cycliciteit wordt gestuurd, worden de ijstijden gestuurd alleen op een grotere tijdschaal. Het weer doorloopt een volledige cyclus in honderdduizend jaar. En dat is al ruim vier en een half miljard jaar aan de gang.
Net zomin als de door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot de de komst van een volgend seizoen kan beïnvloeden, kan zij de komst van de volgende [kleine] ijstijd tegenhouden.
Conclusie. Het CO2-dogma deugt van geen kant.
1b: Allemaal hebben ze niets geleerd van de aanleg van de Betuwelijn. Daar hadden de lobbyisten ook alles te vertellen. het verdienmodel laat geen tegengeluid toe.

Vraag2

- Strategie voor de lange termijn -

Het Klimaatplan en het INEK beschrijven het beleid voor de periode 2021-2030. Dat is er vooral op gericht om in 2030 -49% reductie t.o.v. 1990 te realiseren. Diverse maatregelen zullen ook bijdragen aan verdergaande reducties in de periode na 2030. Daarnaast zal aanvullend beleid voor de lange termijn nodig zijn. Dat beleid zal bovendien rekening moeten houden met toekomstige ontwikkelingen die ons voor nieuwe uitdagingen kunnen stellen. Daarom is een langetermijnoriëntatie in het beleid van belang. Het betreft ontwikkelingen en maatregelen op terreinen als technologie, sociale aspecten, financieel-economisch en de relatie met ander beleid. Enkele voorbeelden zijn de rol van hernieuwbaar gas, de ontwikkeling van gedrag, de prikkels die passend zijn om het bedrijfsleven klimaatvriendelijker te maken en hoe rekening kan worden gehouden met biodiversiteit.

Vraag 2: Welke onderwerpen (en uitdagingen) verdienen volgens u bijzondere aandacht van het klimaatbeleid met het oog op de periode 2030-2050 en waarom?
Houdt rekening met de berekening van Prof. H. Harde van de Universiteit Hamburg : de menselijke bijdrage aan de totale hoeveelheid aanwezige CO2 in de atmosfeer bedraagt 5,25%.
NASA en NAO [North Atlantic Oscillatio] voorspellen een zeer lage zonneactiviteit voor de volgende zonnecyclus. [Journal of Cosmology.com ]
KNMI nieuwsbericht op 18 maart 2018 : Kwetsbaarheid van groene stroom, waarin het Kabinet wordt aangeraden om met de bouw van windparken te wachten en de sluiting van de moderne kolencentrales te heroverwegen.
De windmolens hebben niets met duurzaam te maken. Door het gebruik van neodymium sterven er vele Chinezen!
Ir F. Rooijers van CE Delft heeft tijdens de hoorzitting van 11 oktober 2018 in de Vaste Kamercommissie EZK bevestigt dat de energietransitie de komende jaren minimaal € 800 miljard gaat kosten. En daar komen de kosten van de aanpassing van het elektriciteitsnet nog bij. Berekend op € 20 miljard per jaar.
Pieter Boot, sectorhoofd bij het PBL verklaarde recent tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer : een kosten-baten analyse is niet te maken. Er zijn praktisch geen baten, terwijl de kosten astronomisch zijn.

Vraag3

- Samenwerking met andere landen -

Alle Europese lidstaten stellen, net als Nederland, een plan op (INEK) waarmee ze inzicht bieden in hun energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021 tot en met 2030. Deze plannen vormen een instrument om het energie- en klimaatbeleid van de lidstaten onderling beter af te stemmen. Op een aantal onderwerpen werkt Nederland nauw samen met de buurlanden of met andere Europese lidstaten. Een aantal voorbeelden van samenwerking zijn:
• Het Nederlandse elektriciteitsnet is verbonden met de netwerken van andere West-Europese landen. Dit maakt internationaal transport van elektriciteit makkelijker, efficiënter en goedkoper. Voor gebruikers resulteert dit in lagere kosten en een hogere leveringszekerheid: de zekerheid dat er altijd elektriciteit uit het stopcontact komt.
• Met landen aan de Noordzee aan de ontwikkeling van windenergie op zee in internationale wateren.
• Nederland werkt in EU programma’s met andere regio’s, steden en lidstaten aan nieuwe innovatieve projecten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam vervoer en slimme elektriciteitsnetten die vraag en aanbod van elektriciteit slim aan elkaar kunnen koppelen

Vraag 3a: Waar zou volgens u de samenwerking met andere lidstaten op gericht moeten zijn? Wat vraagt om samenwerking op Europees niveau en wat zou een plek moeten krijgen in samenwerking met (een kopgroep van) gelijkgestemde lidstaten?

Vraag 3b: Wat kunt u zelf bijdragen, en welke ondersteuningsbehoefte heeft u?
Vraag 3a : The New York Times schreef in september 2017 : elk dag krijgen 300.000 mensen elektriciteit en neemt volgens het Federaal Bureau voor Energievraagstukken van de VS de vraag naar energie tussen 2008 en 2030 met 35% toe. De daarvoor benodigde energie zal volgens het IPCC moeten worden opgewekt door kolen- en kerncentrales. Daarmee is de vraag beantwoorden waar wij de benodigde energie vandaan kunnen halen.
Hiermee wordt ook door het IPCC officieel toegegeven, dat de weg naar een menswaardig bestaan onmogelijk is zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Wat de Duitsers zeggen ; “Erst komt das Fressen und dann die Moral”.
Het IPCC is er zelfs mee akkoord gegaan, dat India en China voorlopig hun CO2-uitstoot niet hoeven te beperken en zelfs mogen uitbreiden. In het kader daarvan hoeven China en India pas in 2030 maatregelen te nemen. Ondertussen zijn er in China en 62 landen 1600 kolencentrales gepland of al in aanbouw. De nieuwe centrales zullen de kolengestookte energiecapaciteit van de wereld met 43 procent uitbreiden.

Vraag 3b : 386 wetenschappers wereldwijd, die zich niet kunnen vinden in het hedendaagse geloofsartikel dat de opwarming aan menselijk CO2 toe te schrijven is, zijn zonder vermelding van hun titel om het grote publiek niet achterdochtig te maken, door klimaatalarmisten op een lijst van ‘dwarsliggers’ terechtgekomen. Ze worden zodanig fout geacht, dat ze zich geen wetenschapper meer zouden mogen noemen. Die lijst is in Nature geplaatst. Het is maandblad voor wetenschappelijke publicaties. Wat zegt dit over het doemscenario en de aanhangers er van?
Gelet op het bovenstaande heeft geen enkele bijdrage zin. Het is economische zelfmoord en Nederland wordt een derde wereldland in aanbouw.
Dat is in strijd met de door de VN in 1987 aanvaarde Brundlandt-definitie, die luidt : Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor komende generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.

Vraag4

- De verduurzaming van de gebouwde omgeving -

Woningen en andere gebouwen, zoals kantoren en scholen, gaan de komende 30 jaar verduurzamen. Dat betekent onder andere dat we niet meer op gas koken maar via inductie, en dat we onze huizen in de toekomst verwarmen via elektriciteit of duurzaam gas. Dat gaat geleidelijk en start in de wijken waar het aardgasnet vervangen moet worden, of waar aardgas nu al kosteneffectief vervangen kan worden door duurzame warmte, elektriciteit of duurzaam gas. Gemeenten voeren hierover de regie.

Tegelijk stimuleren we individuele woningeigenaren, verhuurders van woningen en eigenaren van andere gebouwen, zoals kantoren, nu al te starten met energiebesparende maatregelen, door op natuurlijke momenten van verbouwing of vervanging van de cv-ketel te kiezen voor isolatie en duurzamere verwarmingsopties. Tot 2030 zijn er subsidiemiddelen beschikbaar voor isolatie en warmte-installaties. De energiebelasting wordt aangepast zodat een sterkere prikkel ontstaat om te verduurzamen doordat investeringen in verduurzaming zich sneller terugverdienen. Voor individuele woningeigenaren zal het kabinet een breed palet aan aantrekkelijke financieringsmogelijkheden beschikbaar maken, waaronder gebouwgebonden financiering en een warmtefonds met aantrekkelijke voorfinanciering voor iedereen (ook voor degenen die nu geen financieringsmogelijkheden hebben).

Corporaties gaan afspraken maken over tussendoelen in 2030. Er worden een standaard en streefwaarden ontwikkeld om woningeigenaren en verhuurders handelingsperspectief te bieden.
Om ervoor te zorgen dat de energiekosten van meer huishoudens lager worden of niet onevenredig hard stijgen, moeten we ervoor zorgen dat het verduurzamen van woningen goedkoper wordt. Door de bij de Bouwagenda aangesloten partijen wordt de komende jaren gewerkt aan een kostenreductie van de verduurzaming van 20 tot 40%. Ter ondersteuning hiervan is inmiddels een ambitieus innovatie- en opschalingsprogramma gestart en het Bouw Techniek en Innovatie Centrum opgericht. Voor de gebouwen als kantoren, scholen en zorginstellingen komt er een streefdoel voor 2030 en een eindnorm in 2050. In routekaarten geven grote gebouweigenaren aan hoe ze toewerken naar het streefdoel en de eindnorm. De afspraken over de gebouwde omgeving vormen zo een samenhangend geheel.

Vraag 4: Welke aanvullende ideeën heeft u om de gebouwde omgeving te verduurzamen? En wat kunt u daar zelf aan bijdragen?
Om alle huizen [7,7M] duurzaam te maken vergt volgens het Economisch Instituut voor de Bouw een investering van € 235 miljard. Dit zou volgens het Instituut zelfs € 500 miljard zijn als winkels en bedrijven worden meegerekend.
Laten we toch aub blijven bij het aardgas. Wij bouwen al de vierde fabriek om Noors- en Russisch gas geschikt te maken voor huishoudelijk gebruik. Heel Europa verklaart ons voor gek dat we van het gas af gaan!

Vraag5

- De klimaatopgave in de landbouw -

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot zo’n 9,5 miljard mensen. Om de aarde niet uit te putten, moeten we anders gaan consumeren en produceren. Een omschakeling is nodig waarin niet druk op de kostprijs van producten leidend is maar het streven naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en vermindering van de druk op onze leefomgeving. Dat betekent ook een andere inrichting van onze landbouw en landgebruik, zodat grondstoffen en hulpbronnen op een duurzame manier worden gewonnen en optimaal worden benut. Om tot zo’n circulair en klimaatneutraal landbouwsysteem te komen, hebben we een samenhangende aanpak nodig. De kabinetsvisie ‘Waardevol en verbonden’ en het realisatieplan van die visie bieden hiervoor een kader. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een betere verbinding tussen landbouw en natuur, een lager gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en een beter verdienvermogen voor duurzaam werkende ondernemers. In het Klimaatakkoord zijn concrete maatregelen afgesproken die verbonden zijn met de kabinetsvisie. Boeren, tuinders, bedrijven en andere partijen in en rond landbouw en landgebruik staan nu voor de uitdaging om deze activiteiten in samenhang uit te voeren.

Vraag 5: Welke praktische ideeën heeft u om zoveel mogelijk samenhang aan te brengen tussen de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord en de visie Waardevol en Verbonden?
In ieder geval zorgen dat er voldoende CO2 in de atmosfeer blijft, anders komt de groei in gevaar van zowel planten als dieren. En dan mogen wij nog hopen dat er voldoende fosfaat is.

Vraag6

- Participatie bij duurzame elektriciteitsopwekking -

Het kabinet vindt het van belang dat burgers en bedrijven kunnen participeren in zonne- en windparken. Met ‘participatie’ worden meerdere dingen bedoeld. Het gaat over het goed betrekken van burgers en bedrijven bij het maken van plannen voor zonne- en windparken, en bij het bouwen van de parken. Dat betekent onder andere dat mensen goed geïnformeerd worden, dat zij ideeën en suggesties kunnen aandragen, kunnen meedenken, en kunnen laten weten wat ze van de plannen vinden. Participatie bij zonne- en windenergie gaat ook over financiële participatie; wanneer bijvoorbeeld burgers, bedrijven of coöperaties geld investeren in een project en/of opbrengsten van een project ontvangen, bijvoorbeeld door uitkering van winst of via een omgevingsfonds voor de gemeenschap.

Op dit moment verzamelen overheden, bedrijven en andere organisaties kennis over hoe burgers en bedrijven kunnen participeren in zonne- en windparken. Dit wordt onder andere opgeschreven in een zogenaamde ‘handreiking’ over participatie in energieprojecten.

Vraag 6: Op welke manier(en) zou u willen participeren in zonne- en windenenergieprojecten en wat vindt u hierbij belangrijk? U kunt hierbij denken aan bovengenoemde voorbeelden, maar ook aan andere vormen van participatie.
Op geen enkele manier.

Vraag7

- Het stimuleren van elektrische voertuigen -

Om de klimaatimpact van de manier waarop we ons vervoeren te verlagen is een verschuiving nodig naar schone vormen van mobiliteit. Voor autoverkeer zijn elektrische voertuigen, aangedreven door duurzaam opgewekte elektriciteit, hard nodig voor die verschuiving. Het kabinet wil daarom de aanschaf van elektrische voertuigen stimuleren, als ook het leasen van elektrische auto’s. Dit geldt voor personen-, bestel- en vrachtauto’s. Daarvoor stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Vraag 7a: Waar dient het kabinet rekening mee te houden bij de vormgeving van deze subsidies?

Voor de stimulering van elektrische auto’s onderzoekt het kabinet een subsidie bij de aankoop van een nieuwe of tweedehands elektrische personenauto, het verstrekken van laadtegoed en een subsidie voor een laadpaal en/of batterijgarantie.

Vraag 7b: Wat vindt u van deze instrumenten? Zijn er nog andere manieren om de aankoop van een elektrische auto aantrekkelijk te maken?

Vraag 7c: Wilt u nog andere overwegingen aan het kabinet meegeven voor de uitvoering van het klimaatbeleid voor mobiliteit?

Voor elektrische auto's [en warmtepompen] is er met windmolens en zonnepanelen [aanbod gestuurde energie] regelmatig te weinig stroom.
Breng de maximum snelheid op de wegen drastisch terug naar 80 en 100 km. Heeft vele voordelen, minder fijnstof, ongelukken, enz.

Vraag8

- De bijdrage van circulaire economie aan de klimaatopgave -

Voor het klimaatvraagstuk maakt het niet uit of de emissies en emissiereducties binnen of buiten Nederland plaatsvinden. Internationaal is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen wordt gemonitord op de plaats waar de emissies plaatsvinden. Dit wordt ook wel de “schoorsteenbenadering” genoemd. Er kunnen zich situaties voordoen waar het reduceren van emissies aan de schoorsteen resulteert in hogere (of lagere) emissies elders in de (internationale) productieketen. De schoorsteenbenadering houdt dus geen rekening met emissies die bepaalde activiteiten elders veroorzaken of voorkomen.

Hoewel de schoorsteenbenadering emissies elders in de keten buiten beschouwing laat, is deze aanpak nodig om nationale emissies onderling te kunnen vergelijken, en af te zetten tegen het doelbereik. Voor de nationale doelstelling van 49% CO2-reductie wordt daarom alleen naar nationale CO2-reductie gekeken. Omdat circulaire maatregelen gericht zijn op het sluiten van grondstofketens, vinden de CO2 effecten van deze maatregelen vaak plaats op verschillende plekken in een (internationale) productieketen. Om de kosten van de transitie voor de Nederlandse burger laag te houden, is het kabinet op zoek naar circulaire maatregelen die potentieel hebben om (vooral) in Nederland veel CO2 te reduceren.

Vraag 8: Welke circulaire diensten of concepten kunnen volgens u positief bijdragen aan het kostenefficiënt reduceren van CO2 op het Nederlandse grondgebied?
CO2 hoeft niet en moet niet gereduceerd worden. Nogmaals CO2 beïnvloed de opwarming marginaal en is nodig voor de groei van gewassen.

Vraag9

- De ruimtelijke inpassing van de energietransitie -

De transitie brengt veranderingen mee in de fysieke leefomgeving. Een duurzaam energiesysteem vergt meer ruimte dan een fossiel systeem. Deze ruimte is in Nederland – waar elke vierkante meter al een (of meerdere) bestemming(en) heeft – niet vanzelfsprekend. Een goede ruimtelijke aanpak van de transitie, inclusief het maken van (soms ingrijpende) ruimtelijke keuzen, is daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Vraag 9: Op welke wijze denkt u dat het draagvlak voor de ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen vergroot kan worden?
Op geen enkele wijze.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht