Klimaatplan en INEK

Reactie

Naam P.J.J. Ursem
Plaats Emmen
Datum 4 oktober 2019

Vraag1

- Algemeen -

Het centrale doel in het klimaatbeleid, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag. Zo gaan we onze huizen anders verwarmen en gebruiken we andere vormen van energie. De transitie is daarom in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Burgers en bedrijven staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen, hoe we ons geld verdienen. Iedereen kan dus bijdragen aan de transitie. De overheid wil burgers en bedrijven hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.

Vraag 1a: Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van het klimaatbeleid?

Vraag 1b: Hoe kijkt u aan tegen de rollen van verschillende partijen in de transitie (burgers, bedrijven, overheid, kennisinstellingen, NGO’s, etc.)?

Nog te weinig is terug te vinden dat de vervuiler betaalt. Beprijs Co2 uitstoot maar koppel dat ook aan beprijzing van stikstof uitstoot, maak dat vervuilen ook resultaat in kosten bij de veroorzaker. Zorg dat de koper van een dienst of product direct betaalt voor het opruimen van het product en de vervuiling daarvan zodat je in de consumptie ook de gevolgen draagt van de uitsoot of vuil verwerking.
Zorg ook dat woonwwerkverkeer afneemt ook dat kan worden geregeld door beprijzing van wederom uitstoot op Co2 en N.
Alle sectoren moeten worden meegewogen dus ook luchtvaart en scheepvaart.
Betere bescherming van Bossen op wwereld schaal maar ook meer aanleg van bos en hoogveen gebieden die C02 vastleggen, dit wel door extra natuur niet ten koste van al aanwezige natuur.

Vraag2

- Strategie voor de lange termijn -

Het Klimaatplan en het INEK beschrijven het beleid voor de periode 2021-2030. Dat is er vooral op gericht om in 2030 -49% reductie t.o.v. 1990 te realiseren. Diverse maatregelen zullen ook bijdragen aan verdergaande reducties in de periode na 2030. Daarnaast zal aanvullend beleid voor de lange termijn nodig zijn. Dat beleid zal bovendien rekening moeten houden met toekomstige ontwikkelingen die ons voor nieuwe uitdagingen kunnen stellen. Daarom is een langetermijnoriëntatie in het beleid van belang. Het betreft ontwikkelingen en maatregelen op terreinen als technologie, sociale aspecten, financieel-economisch en de relatie met ander beleid. Enkele voorbeelden zijn de rol van hernieuwbaar gas, de ontwikkeling van gedrag, de prikkels die passend zijn om het bedrijfsleven klimaatvriendelijker te maken en hoe rekening kan worden gehouden met biodiversiteit.

Vraag 2: Welke onderwerpen (en uitdagingen) verdienen volgens u bijzondere aandacht van het klimaatbeleid met het oog op de periode 2030-2050 en waarom?
We moeten meer natuur in NL zelf aanleggen die ook geschikt is voor recreatie. Dit omdat als we minder moeten gaan vliegen we ook meer ruimte nodig hebben om in eigen land op vakantie te gaan. Aanlag van meer natuur kan ook zorgen voor een betere economie van provincies die niet horen bij de Randstad. De Provincies als Groningen en Drenthe, gelderland, overijsel en Limburg hebben last van wegtrekkende bevolking die hoog is opgeleid naar de randstad. Kijk daarom of werkgelegenheid niet weer decentralisserd kan worden waardoor mensen weer kunnen wonen en werken in gebieden met krimp. Aanleg van natuur kan daarbij ook helpen!
Zorg dat warmte isolatie van huizen en het plaatsen van PVpanelen BTW vrij zijn zonder moeilijke teruggaaf regels, waarbij je alleen terufgave krijgt als je het laat doen door derden. Sommige mensen hebben alleen geld voor materiaal.
Alle huurhuizen ook die in het particuliere segment verplicht energie zuinig maken, het niet uitvoeren koppelen aan afname huurbedrag dat door huurder betaalt moet worden.

Vraag3

- Samenwerking met andere landen -

Alle Europese lidstaten stellen, net als Nederland, een plan op (INEK) waarmee ze inzicht bieden in hun energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021 tot en met 2030. Deze plannen vormen een instrument om het energie- en klimaatbeleid van de lidstaten onderling beter af te stemmen. Op een aantal onderwerpen werkt Nederland nauw samen met de buurlanden of met andere Europese lidstaten. Een aantal voorbeelden van samenwerking zijn:
• Het Nederlandse elektriciteitsnet is verbonden met de netwerken van andere West-Europese landen. Dit maakt internationaal transport van elektriciteit makkelijker, efficiënter en goedkoper. Voor gebruikers resulteert dit in lagere kosten en een hogere leveringszekerheid: de zekerheid dat er altijd elektriciteit uit het stopcontact komt.
• Met landen aan de Noordzee aan de ontwikkeling van windenergie op zee in internationale wateren.
• Nederland werkt in EU programma’s met andere regio’s, steden en lidstaten aan nieuwe innovatieve projecten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam vervoer en slimme elektriciteitsnetten die vraag en aanbod van elektriciteit slim aan elkaar kunnen koppelen

Vraag 3a: Waar zou volgens u de samenwerking met andere lidstaten op gericht moeten zijn? Wat vraagt om samenwerking op Europees niveau en wat zou een plek moeten krijgen in samenwerking met (een kopgroep van) gelijkgestemde lidstaten?

Vraag 3b: Wat kunt u zelf bijdragen, en welke ondersteuningsbehoefte heeft u?
Verbetering van het koppelen van de energie netwerk is een noodzakelijk iets hierop investeren door de EU, gebruik d e gelden van de ECB hiervoor,
Verder de miljarden die de ECB heeft bijgedrukt inzetten via de landen, groots investeren in groene en hernieuwbare energie maar ook opslag hiervan.
Maak een omslag van aardgas naar waterstof. Zonder opslag en omzetten naar waterstof zijn we niet in staat om pieken op te vangen, samenwerking met gehele EU is hier een must. Zet ook in op duurzame energie opwekking in de armere zuidelijke lidstaten zodat zij ook een groene economie krijgen maar ook weer economische kunnen herstellen.

Vraag4

- De verduurzaming van de gebouwde omgeving -

Woningen en andere gebouwen, zoals kantoren en scholen, gaan de komende 30 jaar verduurzamen. Dat betekent onder andere dat we niet meer op gas koken maar via inductie, en dat we onze huizen in de toekomst verwarmen via elektriciteit of duurzaam gas. Dat gaat geleidelijk en start in de wijken waar het aardgasnet vervangen moet worden, of waar aardgas nu al kosteneffectief vervangen kan worden door duurzame warmte, elektriciteit of duurzaam gas. Gemeenten voeren hierover de regie.

Tegelijk stimuleren we individuele woningeigenaren, verhuurders van woningen en eigenaren van andere gebouwen, zoals kantoren, nu al te starten met energiebesparende maatregelen, door op natuurlijke momenten van verbouwing of vervanging van de cv-ketel te kiezen voor isolatie en duurzamere verwarmingsopties. Tot 2030 zijn er subsidiemiddelen beschikbaar voor isolatie en warmte-installaties. De energiebelasting wordt aangepast zodat een sterkere prikkel ontstaat om te verduurzamen doordat investeringen in verduurzaming zich sneller terugverdienen. Voor individuele woningeigenaren zal het kabinet een breed palet aan aantrekkelijke financieringsmogelijkheden beschikbaar maken, waaronder gebouwgebonden financiering en een warmtefonds met aantrekkelijke voorfinanciering voor iedereen (ook voor degenen die nu geen financieringsmogelijkheden hebben).

Corporaties gaan afspraken maken over tussendoelen in 2030. Er worden een standaard en streefwaarden ontwikkeld om woningeigenaren en verhuurders handelingsperspectief te bieden.
Om ervoor te zorgen dat de energiekosten van meer huishoudens lager worden of niet onevenredig hard stijgen, moeten we ervoor zorgen dat het verduurzamen van woningen goedkoper wordt. Door de bij de Bouwagenda aangesloten partijen wordt de komende jaren gewerkt aan een kostenreductie van de verduurzaming van 20 tot 40%. Ter ondersteuning hiervan is inmiddels een ambitieus innovatie- en opschalingsprogramma gestart en het Bouw Techniek en Innovatie Centrum opgericht. Voor de gebouwen als kantoren, scholen en zorginstellingen komt er een streefdoel voor 2030 en een eindnorm in 2050. In routekaarten geven grote gebouweigenaren aan hoe ze toewerken naar het streefdoel en de eindnorm. De afspraken over de gebouwde omgeving vormen zo een samenhangend geheel.

Vraag 4: Welke aanvullende ideeën heeft u om de gebouwde omgeving te verduurzamen? En wat kunt u daar zelf aan bijdragen?
Zorg dat warmte isolatie van huizen en het plaatsen van PVpanelen BTW vrij zijn zonder moeilijke teruggaaf regels, waarbij je alleen terufgave krijgt als je het laat doen door derden. Sommige mensen hebben alleen geld voor materiaal.
Alle huurhuizen ook die in het particuliere segment verplicht energie zuinig maken, het niet uitvoeren koppelen aan afname huurbedrag dat door huurder betaalt moet worden.

Mijn bijdrage is dat ons huis nu energie neutraal is. Ik woon dicht bij mijn werk en doe veel op de fiets uit principe ga ik niet vakantie met het vliegtuig,

Vraag5

- De klimaatopgave in de landbouw -

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot zo’n 9,5 miljard mensen. Om de aarde niet uit te putten, moeten we anders gaan consumeren en produceren. Een omschakeling is nodig waarin niet druk op de kostprijs van producten leidend is maar het streven naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en vermindering van de druk op onze leefomgeving. Dat betekent ook een andere inrichting van onze landbouw en landgebruik, zodat grondstoffen en hulpbronnen op een duurzame manier worden gewonnen en optimaal worden benut. Om tot zo’n circulair en klimaatneutraal landbouwsysteem te komen, hebben we een samenhangende aanpak nodig. De kabinetsvisie ‘Waardevol en verbonden’ en het realisatieplan van die visie bieden hiervoor een kader. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een betere verbinding tussen landbouw en natuur, een lager gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en een beter verdienvermogen voor duurzaam werkende ondernemers. In het Klimaatakkoord zijn concrete maatregelen afgesproken die verbonden zijn met de kabinetsvisie. Boeren, tuinders, bedrijven en andere partijen in en rond landbouw en landgebruik staan nu voor de uitdaging om deze activiteiten in samenhang uit te voeren.

Vraag 5: Welke praktische ideeën heeft u om zoveel mogelijk samenhang aan te brengen tussen de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord en de visie Waardevol en Verbonden?
Te veel draait onze intensieve veehouderij op soja en krachtvoer stromen uit het buitenland dit geeft te veel vervuiling en resulteerd in het slopen van oerwoud en vernieling van ecosystemen.
Koppel Co2 uitstoot en N uitstoot aan kosten, zodat werkelijke kosten in de productie een rol gaan spelen, deze zaken zijn nog te vaalk door subsidie en het niet belasten van afvalstoffen niet in de kostprijs merkbaar waardoor de consument niet door heeft dat bepaalde kosten via een omweg worden betaalt.
Ecologische producten zijn daardoor veel duurder dan niet ECo, maar voor de vervuiling draaien we wel allemaal op ook de eco koper!
Bij intensieve veehouderij ook verplicht erfbeplanting rond de schuren dat vangt al veel N en fijnstof af. Meer natuur aanleggen in NL ten koste van landbouwgrond. Dit om de verhouding natuur landbouw te verbeteren. is ook van belang voor schone lucht.

Vraag6

- Participatie bij duurzame elektriciteitsopwekking -

Het kabinet vindt het van belang dat burgers en bedrijven kunnen participeren in zonne- en windparken. Met ‘participatie’ worden meerdere dingen bedoeld. Het gaat over het goed betrekken van burgers en bedrijven bij het maken van plannen voor zonne- en windparken, en bij het bouwen van de parken. Dat betekent onder andere dat mensen goed geïnformeerd worden, dat zij ideeën en suggesties kunnen aandragen, kunnen meedenken, en kunnen laten weten wat ze van de plannen vinden. Participatie bij zonne- en windenergie gaat ook over financiële participatie; wanneer bijvoorbeeld burgers, bedrijven of coöperaties geld investeren in een project en/of opbrengsten van een project ontvangen, bijvoorbeeld door uitkering van winst of via een omgevingsfonds voor de gemeenschap.

Op dit moment verzamelen overheden, bedrijven en andere organisaties kennis over hoe burgers en bedrijven kunnen participeren in zonne- en windparken. Dit wordt onder andere opgeschreven in een zogenaamde ‘handreiking’ over participatie in energieprojecten.

Vraag 6: Op welke manier(en) zou u willen participeren in zonne- en windenenergieprojecten en wat vindt u hierbij belangrijk? U kunt hierbij denken aan bovengenoemde voorbeelden, maar ook aan andere vormen van participatie.
Ik zou kleine spaarders meer ruimte willen geven in het aanleggen van windparken waarbij wel een minimaal rendement wordt gewaarborgd.

Vraag7

- Het stimuleren van elektrische voertuigen -

Om de klimaatimpact van de manier waarop we ons vervoeren te verlagen is een verschuiving nodig naar schone vormen van mobiliteit. Voor autoverkeer zijn elektrische voertuigen, aangedreven door duurzaam opgewekte elektriciteit, hard nodig voor die verschuiving. Het kabinet wil daarom de aanschaf van elektrische voertuigen stimuleren, als ook het leasen van elektrische auto’s. Dit geldt voor personen-, bestel- en vrachtauto’s. Daarvoor stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Vraag 7a: Waar dient het kabinet rekening mee te houden bij de vormgeving van deze subsidies?

Voor de stimulering van elektrische auto’s onderzoekt het kabinet een subsidie bij de aankoop van een nieuwe of tweedehands elektrische personenauto, het verstrekken van laadtegoed en een subsidie voor een laadpaal en/of batterijgarantie.

Vraag 7b: Wat vindt u van deze instrumenten? Zijn er nog andere manieren om de aankoop van een elektrische auto aantrekkelijk te maken?

Vraag 7c: Wilt u nog andere overwegingen aan het kabinet meegeven voor de uitvoering van het klimaatbeleid voor mobiliteit?

Meer wonen dicht bij je werk stimuleren we gaan steeds verder van het werk af wonen. Werk beter verdelen over het land zodat er minder druk komt op de randstad. Ook beter OV in minder dicht bevolkte gebieden in NL, waarbij landsgrenzen geen beperking meer zijn, we zijn een EU.
Meer aandacht voor waterstof voertuigen of een mix tussen accu en Waterstof, auto gebruik gaan beprijzen per KM anders komt de wegenbelasting in gevaar.
Nog meer snelfietspaden ook voor het platteland en deze overkappen met PV panelen. PV panelen boven wegen zodat meervoudig ruimte gebruik ontstaat.

Vraag8

- De bijdrage van circulaire economie aan de klimaatopgave -

Voor het klimaatvraagstuk maakt het niet uit of de emissies en emissiereducties binnen of buiten Nederland plaatsvinden. Internationaal is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen wordt gemonitord op de plaats waar de emissies plaatsvinden. Dit wordt ook wel de “schoorsteenbenadering” genoemd. Er kunnen zich situaties voordoen waar het reduceren van emissies aan de schoorsteen resulteert in hogere (of lagere) emissies elders in de (internationale) productieketen. De schoorsteenbenadering houdt dus geen rekening met emissies die bepaalde activiteiten elders veroorzaken of voorkomen.

Hoewel de schoorsteenbenadering emissies elders in de keten buiten beschouwing laat, is deze aanpak nodig om nationale emissies onderling te kunnen vergelijken, en af te zetten tegen het doelbereik. Voor de nationale doelstelling van 49% CO2-reductie wordt daarom alleen naar nationale CO2-reductie gekeken. Omdat circulaire maatregelen gericht zijn op het sluiten van grondstofketens, vinden de CO2 effecten van deze maatregelen vaak plaats op verschillende plekken in een (internationale) productieketen. Om de kosten van de transitie voor de Nederlandse burger laag te houden, is het kabinet op zoek naar circulaire maatregelen die potentieel hebben om (vooral) in Nederland veel CO2 te reduceren.

Vraag 8: Welke circulaire diensten of concepten kunnen volgens u positief bijdragen aan het kostenefficiënt reduceren van CO2 op het Nederlandse grondgebied?
Meer C (koolstof vastleggen of houden in de bodem, is ook goed voor bodemvruchtbaarheid. Herstel van hoogveengebieden en het behoud daarvan.
Meer aanleg van bossen die ook recreatief van belang zijn. Meer aandacht voor duurzaam water beheer met echt aanspreekbare projecten die echt houtsijden en dus miljarden mogen kosten.

Vraag9

- De ruimtelijke inpassing van de energietransitie -

De transitie brengt veranderingen mee in de fysieke leefomgeving. Een duurzaam energiesysteem vergt meer ruimte dan een fossiel systeem. Deze ruimte is in Nederland – waar elke vierkante meter al een (of meerdere) bestemming(en) heeft – niet vanzelfsprekend. Een goede ruimtelijke aanpak van de transitie, inclusief het maken van (soms ingrijpende) ruimtelijke keuzen, is daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Vraag 9: Op welke wijze denkt u dat het draagvlak voor de ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen vergroot kan worden?
Zonne panele boven op snel wegen. en boven treintrajecten.
Bij windmolen parken deze op met nadruk op zee en dan ook meteen inrichten als zee reservaten zodat op die plaatsen de vis zich kan herstellen, waardoor meer vis kan worden gevangen buiten deze gebieden.
Alle overheidsgebouwen worden verplicht binnen 10 jaar co2 neutraal.
Burgers meer betrekken met locaties van windmolens op land, de aanleg gelden gebruiken om mensen die te veel overlast hebben uit te kopen wat in krimp gebieden weer de economie versterkt door het verplaatsen van woonlocaties.
Meer werken vanuit droombeelden en daar mensen voor winnen dan opleggen dat je ergens overlast van krijgt.
Meer natuur inplaats van vuile lucht en intensieve landbouw